Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

СУНАУ № 2105 ОБА 2.3 - Установяване на жилищни нужди картотекиране и издаване на удостоверения - (КАО)

УСЛУГА № 2105

Нормативна уредба:

● Закон за общинската собственост  – чл. 45а, ал.1 и Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища приета с Решение на Общински съвет – Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в ЦУИГ, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към дирекция ЕИХП,  където се извършва проверка на приложените документи. Общинска комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани назначена със Заповед на Кмета разглежда искането и приложените към него документи в двумесечен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията по Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища приета с Решение на Общински съвет - Дряново, се произнася по тях с мотивирано предложение до кмета на община Дряново дали лицето да бъде включено или невключено в списъка с нуждаещи се от общински жилища лица /Картотека/. Решението на комисията се съобщава писмено.

Описание на резултат от услугата:

Установена жилищна нужда на дадено лице, което е включено в списъка с нуждаещи се от общински жилища лица /Картотека/.

Необходими документи:

● Искане по образец;
● Декларация по образец;
● Копие на документ  за самоличност;
● Документ с който се доказва доход, с който да се заплаща месечният наем;
● Документ за платена такса за разглеждане на Искането за установяване на жилищни нужди.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Включените лица в списъка с картотекирани граждани са длъжни при промяна на данните декларирани в декларация /образец/  да уведомят писмено в едномесечен срок, чрез попълване на нова декларация /образец/.

Срок на изпълнение: два месеца.

Такса: 5.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG86CECB97908468119102
ЦКБ АД
BIC: CECBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Искания

 Декларация

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново