Община
Община
Туризъм
ОБА6 - Административни услуги "Кадастър"

СУНАУ ОБА 6.1 - Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца - (КАО)

Нормативна уредба:

● Наредба № 3/2005 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 35, ал.1 във връзка с § 4, ал.1, т.1 от ПЗР от Закона закадарстъра и имотния  регистър;
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- чл. 34, т.3.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител. Проверката за настъпили/ не настъпили/ промени в границите на недвижимия имот или  в собствеността на недвижимия имот по действащия към момента на подаване на Заявлението план на населеното място се извършва в Дирекция УТИСП. Ако след изтичане на шест месечния период от издаването на скицата не са настъпили промени в границите или собствеността на недвижимия имот оригиналната скица се презаверява. Презаверената скица на недвижим имот се получава в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Презаверена скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

Необходими документи:

 ● Заявление;
 ● Документ за собственост на имот и/или за учредено право на строеж;
 ● Удостоверение за наследници – при необходимост (по служебен път);
 ● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник;
 ● Скица №............/....................г. – оригинал.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 6 месеца от дата на издаването.

Срок на изпълнение:

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  10 раб. дни

         15,00

 

бърза

    3 раб.дни

         30,00

 

експресна

    24 часа

         45,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново