Община
Община
Туризъм
Местни данъци и такси - информация, обяви, банкова сметка.

Образци на декларации и искания подавани в служба "Местни данъци и такси"


 Искане за данъчна оценка

 При откриване на наследство /по чл.32 от ЗМДТ за наследствен дял над 250х.лв./

 Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК

 За патентен данък /чл.61н от ЗМДТ/

 При започване на дейност по таксиметров превоз на пътници /чл. 61х от ЗМДТ/

 За туристически данък /чл.61р от ЗМДТ/

 За намаляване на такса битови отпадъци за имоти, които не се използват през цялата година /по чл.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново/

 За определяне на такса битови отпадъци на база количество /по чл.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново/

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново