Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 "Приеми ме 2015" по ОП "Развитие на човешките ресурси", бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015"

На 11 декември 2015 г. Община Дряново подписа партньорско споразумение № BG03-ПС01-52 с Агенция „Социално подпомагане” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 "Приеми ме 2015" по ОП "Развитие на човешките ресурси", бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015".

Обявление за провеждане на процедура по подбор на двама социални работници за сформиране на екип по приемна грижа на общинско ново

Община Дряново в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 от 01.12.2015 г. „Приеми ме 2015“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП РЧР 2014-2020 г. обявява процедура по подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Дряново
І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

            Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
 4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.
 7. Поддържа връзки с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.
 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит – опит в сферата на хуманитарните дейности, социалната работа, психологията, терапията и /или услугите и мотивацията за работа с деца и семейства и опит в дейности по закрила на детето са предимство.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 от 01.12.2015 г. „Приеми ме 2015“, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

Месечното възнаграждение се формира на основна база 600,00 лв.
ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография  по образец.
 • Копие от документ за удотоверяване на самоличност.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Дряново, за проект BG05M9OP001-2.002-0132-C01 от 01.12.2015 г. „Приеми ме 2015“ в срок до 17.00 часа на 18.01.2016 г. включително.

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Дряново, в която участват представители на Дирекция “Социално подпомагане” и Регионална дирекция „Социално подпомагане“.

 1. Подборът протича в два етапа:

            Първи етап - Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

            Втори етап – Интервю с допуснатите кандидати.

            Проверката за съответствие на представените документи с обявените изисквания се провежда на 19.01.2016 г.

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати се обявяват на информационното табло на служебния вход на сградата на община Дряново до 16.00 часа на 19.01.2016 г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

            Интервюто ще се проведе на 21.01.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Дряново.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати.

Резултатите се обявяват до 16.00 часа на 22.01.2016 г. на Информационното табло на Община Дряново.

Кметът на община Дряново сключва срочен трудов договор с класираните кандидати, считано от 25.01.2016 г. до 30.04.2016 г.
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.  община Дряново


 Заявление

 Автобиография

 Декларация 2

 Декларация 1

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново