Община
Община
Туризъм
ОБА10 - Административни услуги "Земеползване"

ОБА 10.1 - Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии

Нормативна уредба:

● ЗСПЗЗ, Заповед №13/10.01.2014 г.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. След събиране на комисията и разглеждане на документите, се подготвя предложение до ОбС Дряново за предоставяне на земя или отказ.

Описание на резултат от услугата:

Процедурата завършва с Решение на Общински съвет.

Необходими документи:

● Заявление – свободен текст;
● Документи за собственост на имот;
● Скица;
● Пълномощно /при необходимост/;
● Удостоверение за наследници /по служебен път/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово определен срок.

Срок на изпълнение: няма.

Такса:  Няма такса.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново