Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Продължава предоставянето на социалната услуга "приемна грижа" по проект "Приеми ме 2015 г."

През декември 2015 г., стартира Проект "Приеми ме 2015" на Агенцията за социално подпомагане. Той ще се изпълнява в партньорство с 82 общини, с които са сключени споразумения за предоставяне на услугата "приемна грижа". Проектът "Приеми ме 2015" допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство". Той осигурява приемственост и плавен преход от предходния проект (ОП РЧР 2007-2013 г.) с реализацията на настоящия проект "Приеми ме 2015" в новия програмен период (ОП РЧР 2014-2020 г.) Основната цел на проекта е да се създаде модел на устойчива семейна грижа за деца от домове и деца от биологични семейства, които са в риск от изоставяне.

Община Дряново, чрез екипа по приемна грижа, ще предоставя услугата "приемна грижа" - доброволна, професионална, заместваща и специализирана приемна грижа.
Акцент е поставен към развитие на специализираната приемна грижа за:

- деца с увреждания;

- деца, жертви на насилие или трафик;

- деца, които са непридружени бежанци.

Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

Утвърдените и действащи в рамките на проект "И аз имам семейство" приемни родители преминаха към проект "Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции.

Община Дряново като доставчик на социалната услуга ще осигурява условия за приемане на заявления от кандидати за приемни родители. Чрез социалните работници от ЕПГ ще се извършва обучение, оценка и представяне за утвърждаване на кандидатите.

Общият бюджет на проект "Приеми ме 2015" е 51,6 милиона лева, като реализацията му ще продължи до 31.07.2018 г.

За повече информация може да се обръщате към екипа за управление на проекта в община Дряново или социалните работници от Екипа по приемна грижа:

Aдрес: гр. Дряново
ул. "Бачо Киро" № 19
тел.: 0676/7 29 62, в. 121

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново