Община
Община
Туризъм
Комисии

Комисии

Постоянни комисии

Постоянните комисии имат за задача :
   • Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
   • Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
   • Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една Постоянна комисия, но не повече от три.
Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

 

Общински съвет – Дряново, мандат 2023-2027 година

Поименен състав и ръководството на Постоянните комисии, създадени с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново

1. ПК „Финансово-икономическа политика и за контрол на обществените поръчки” (ПК „ФИПКОП“):

1.1. Александър Македонски – председател;

1.2. Преслава Йонкова – секретар;

1.3. Николай Минчев – член;

1.4. инж. Светослав Минчев – член;

1.5. Тодор Георгиев - член.

2. ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” (ПК „УТСГВСЕ)

2.1. инж. Светослав Минчев – председател;

2.2. Преслава Йонкова – секретар;

2.3. д-р Владимир Ванев – член;

2.4. Михаил Ганчев – член;

2.5. Николай Минчев - член.

3. ПК  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ (ПК „ОбАОбРС“)

3.1. Николай Минчев – председател;

3.2. Любомир Йорданов – секретар;

3.3. Иван Марев – член;

3.4. Надежда Киселкова-Юмерова – член;

3.5. Светослав Минчев - член.

4. ПК „Образование, култура, библиотечна и информационна дейност” (ПК „ОКБИД“)

4.1. Любомир Йорданов – председател;

4.2. Александър Македонски – секретар;

4.3. Надежда Киселкова-Юмерова – член;

4.4. Тихомир Трифонов – член;

4.5. Тодор Георгиев - член.

5. ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм” (ПК „МДСТ“)

5.1. Пламен Обрешков – председател;

5.2. Иван Марев – секретар;

5.3. Александър Македонски – член;

5.4. Любомир Йорданов – член;

5.5. Тихомир Трифонов - член.

6. ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” (ПК „ЗСДЖН“)

6.1. д-р Владимир Ванев – председател;

6.2. Иван Марев – секретар;

6.3. Антоанета Ставрева – член;

6.4. Пламен Обрешков – член;

6.5. Тихомир Трифонов - член.

7. ПК по Закона за противодействие на корупцията (ПК по ЗПК)

7.1. Надежда Киселкова-Юмерова – председател;

7.2. Пламен Обрешков – секретар;

7.3. Антоанета Ставрева – член;

7.4. д-р Владимир Ванев – член;

7.5. Михаил Ганчев – член.

 

 


 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.2 от Прот.2/20.11.2023г)

 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.615 от Прот.61/28.07.2022г)

 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.162 от Прот.16/29.06.2020г)

 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.66 от Прот.8/20.02.2020г)

 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.6 от Прот.4/02.12.2019г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново