Община
Община
Туризъм
Комисии

Комисии

Постоянни комисии

Постоянните комисии имат за задача :
   • Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
   • Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
   • Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една Постоянна комисия, но не повече от три.
Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

 

Поименен състав и ръководството

на Постоянните комисии към Общински съвет – Дряново

мандат 2019-2023г

Създадени с Решение №6/02.12.2019г (Протокол №4 на ОбС).

Приети промени в числения и поименния състав:

Решение №66/20.02.2020г (Протокол №8 на ОбС) – за ПК по ЗПКОНПИ;

Решение №162/29.06.2020г (Протокол №16 на ОбС);

Решение №615/28.07.2022г (Протокол №61 на ОбС).

 

1. ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки” (ПК „ФИПКОП“)

1.1. Иван Събев – председател;

1.2. Светлана Лакова – секретар;

1.3. Преслава Демирева – член;

1.4. Светослав Минчев – член;

1.5. Галин Герганов - член.

2. ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” (ПК „УТСГВСЕ“)

2.1. Преслава Демирева – председател;

2.2. Ивайло Лисичков – секретар;

2.3. Светослав Минчев – член;

2.4. Стефка Пенкова – член;

2.5. Иван Събев - член.

3. ПК  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“ (ПК „ОбАОбРС“)

3.1. д-р Костадин Йорданова – председател;

3.2. Стефка Пенкова – секретар;

3.3. Надя Кукурякова – член;

3.4. Десислава Симеонова – член;

3.5. Милен Стоянов - член.

4. ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” (ПК „ОКМДСТ“)

4.1. Десислава Симеонова – председател;

4.2. Надя Кукурякова – секретар;

4.3. д-р Теодора Мъглова-Иванова – член;

4.4. Светлана Лакова – член;

4.5. Ивайло Лисичков - член.

5. ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” (ПК „ЗСДЖН“)

5.1. д-р Теодора Мъглова-Иванова – председател;

5.2. Милен Стоянов – секретар;

5.3. д-р Костадин Йорданов – член;

5.4. Иван Събев – член;

5.5. Тодор Георгиев - член.

6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ПК по ЗПКОНПИ)

6.1. Галин Герганов  – председател;

6.2. Ивайло Лисичков – секретар;

6.3. Преслава Демирева – член;

6.4. Надя Кукурякова - член; 

6.5. Стефка Пенкова - член.

 


  Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.615 от Прот.61/28.07.2022г)

 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.162 от Прот.16/29.06.2020г)

 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.66 от Прот.8/20.02.2020г)

 Поименен състав на ПК към ОбС-Дряново (Реш.6 от Прот.4/02.12.2019г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново