Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Обява за набиране на персонал за Център за интегрирани услуги и за личен/социален асистент и домашен помощник по проект BG 05M9OR001 - 2.002-0265-С01

Община Дряново в качеството си на Бенефициент по проект: „Център ингергирани услуги” – Договор BG05M9OP001-2.002-0265-С01, ще проведе конкурс за подбор на персонал за целите на проекта по Кодекса на труда  за следните длъжности:

1.  ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ЦЕНТЪР ИНГЕРГИРАНИ УСЛУГИ”:

 УПРАВИТЕЛ - 1 брой
Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна квалификационна степен: висше образование, степен - бакалавър; хуманитарни или социални дейности

Професионален опит: 1 година, опит на управленска позиция ще се счита за предимство.

Допълнителна квалификация – компютърна грамотност
 

   СОЦИАЛЕН РАБОТНИК -1 брой

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна квалификационна степен: висше  образование, степен бакалавър, образование в сферата на хуманитарните  или социалните дейности ще се счита за предимство.

Професионален опит - не се изисква. Професионален опит в сферата на социалните услуги е предимство.

Допълнителна квалификация – компютърна грамотност  
 

 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 1 брой

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна квалификационна степен: висше или полувисше образование, степен бакалавър.

Професионален опит - не се изисква. Професионален опит в сферата на здравеопазването е предимство.

Допълнителна квалификация – не се изисква
 

РЕХАБИЛИТАТОР – 1 брой

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна квалификационна степен: висше или полувисше образование, степен бакалавър.

Професионален опит - не се изисква. Професионален опит в сферата на здравеопазването е предимство.

Допълнителна квалификация – не се изисква

2. ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ В ПЪРВИЯТ ЕТАП НА ИЗПЪЛЕНИНЕ НА ПРОЕКТА „ЦЕНТЪР ИНГЕРГИРАНИ УСЛУГИ”:

ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ - 15 броя

Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания за образование: основно. Професионалният опит в областта  на социалните услуги се счита за предимство
 

СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ - 8 броя

Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания за образование: основно. Професионалният опит в областта  на социалните услуги се счита за предимство
 

ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ – 9 броя

Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания за образование: основно. Професионалният опит в областта  на социалните услуги се счита за предимство

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ / ЗА ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ ДЛЪЖНОСТИ/:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

        НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

        Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

·  Заявление за участие в конкурса /по образец /

·  Декларация по образец;

·  Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда / по образец /

·  Документ за самоличност (копие);

·  Автобиография /по образец /;

·  Служебна бележка / удостоверение / относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

·  Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

·  Копие от диплома за завършено образование;

·  За позициите за които се изисква компютърна грамотност се представят документи, доказващи същата / диплома, удостоверения и др. /

·  Кандидатът може да представи и други приложими към конкурса  документи 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Община Дряново  в стая № 106 в сградата на Община Дряново в срок до  17.00 часа  на 30.06.2016 година.

Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Дряново.

Конкурсът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап - интервю с допуснатите кандидати.
         Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Дряново и на информационното табло на входа на сградата на община Дряново до 08.07.2016 година.

Задълженията на персонала са подробно описани в длъжностните характеристики, с които  кандидатите могат да се запознаят в стая № 106  в сградата на общинска администрация.


 Заявление - Център за интегрирани услуги

 Заявление - Домашен помощник

 Заявление - личен асистент

 Заявление - Социален асистент

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново