Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Обява за набиране на потребители на социални услуги към „Център за интегрирани услуги”

От 12.05.2016 година стартира проект „Център за интегрирани услуги”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, договор № BG05M9OP001-2.002-0265.Продължителността на проекта е 20 месеца, а услугите в общността и в домашна среда ще се предоставят 18 месеца. Целта на проекта e да надгради услугите в домашна среда, като ги допълни със специализирани услуги в общността и в дома свързани с обслужване и от други специалисти. За предоставянето на максимално обхватни и качествени услуги в проекта ще бъдат назначени лични асистенти, социални асистевни, домашни помощници, рехабилитатор и медицинска сестра, за да може да се профилират услугите съобразно компетентностите на различните специалисти.
По този проект ще се  предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане.

  • Лицата, желаещи да кандидатстват за ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА по проекта следва да представят следните документи:

· заявление по образец;

· документ за самоличност (копие); за дете-удостоверение за раждане (копие);

· експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК или други актуални медицински документи удостоверяващи здравословното състояние  (копие);

· документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата (копие);
Всички заявления ще се подават в сградата на общинска администрация Дряново, стая 106, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19.
Заявленията могат да се подават през цялото време на изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и отценени тези, които са подадени до 30.06.2016 година.


 Заявление - потребител

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново