Община
Община
Туризъм
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ ОБА 1.6 - Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл.155 от СК и по право по чл. 173 от СК/ - (КАО)

Нормативна уредба:

● Семеен кодекс – глава единадесета, чл. 155  и по  чл. 173 /по право/.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в  Oбщинска администрация - Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Дирекция ЕИХП, където се извършва проверка на подадените документи. Удостоверението за настойничество и попечителство се получава от заявителя в стая 106 от експерт Социални дейности, здравеопазване и жилищно настаняване.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на удостоверение за настойничество и попечителство;
● Документ за самоличност;
Копие на съдебно решение на лицето, което е поставено под запрещение;
Копие на Учредителен протокол /когато удостоверението се издава на основание чл. 155 от СК/;
● Удостоверение за наследници, при необходимост - /по служебен път/;
● Копие от Препис на Акт за смърт, при необходимост - /по служебен път/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение:  14 дена.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново