Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обявление за конкурс за длъжността директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора

ОБЯВА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 9, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново и заповед на кмета на Община Дряново

ОБЯВЯВАМ:

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР

НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- Образование - Висше: магистър.  Специалност „Социални дейности”,  „Психология”, „Управление на социалните дейности“ или друга в областта на социалните  и здравните дейности.
- Трудов стаж - 5 /пет/ години трудов стаж в сферата на здравеопазването или социалните дейности.

2. Място на работа: Комплекс за социални услуги за възрастни хора - гр. Дряново

3. Характер на работата: Ръководител на Институция за социални услуги.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация – ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др.

Свидетелство за съдимост

Програма за развитие на дейността на Комплекс за социални услуги за възрастни хора - град Дряново за период от 3 години.

5. Краен срок и място за подаване на документите:

гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Информационен център

Телефон за справки - 0676/72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 18.07.2016 г.  до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса - Таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите  в сградата на Община Дряново.

7. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими за конкурсната процедура документи - Информационен център в сградата на Община Дряново - от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

8. Начин на провеждане на конкурса.

8.1. Провеждането на конкурса се реализира в два етапа:

Първи: Класиране на кандидатите по представените документи.

Втори: Защита на  Програмата  за  развитие  на  Комплекс за социални услуги за възрастни хора  -  град Дряново от кандидатите и интервю.

8.2. Разглеждането на представените от кандидатите документи  се провежда  в сградата на Община Дряново от конкурсна комисия, назначена от кмета:

- Комисията съобщава писмено или по е-мейл на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.
- Комисията съобщава писмено  или по е-мейл  на допуснатите  до втори етап кандидати срока  за представяне  на програмата,  датата и  мястото  на провеждане  на защитата  и интервюто.

8.3. Защитата и интервюто с кандидатите се провежда в сградата  на Община Дряново.

8.4. Резултатите от двата етапа на конкурса и съобщенията за кандидатите ще се публикуват и на електронната страница на Общината.

 

ИНЖ. МИРОСЛАВ СЕМОВ

Кмет на Община Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново