Община
Община
Туризъм
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ ОБА 1.12 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес - (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8;
● Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното  развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 2.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка  на  „Заявление за постоянен адрес" с приложени документи съгласно чл. 92, ал. 2-ал. 7 от ЗГР в служба ГРАО. Адресната регистрация се извършва  веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - дирекция " УТИСП" или отдел "МДТ". При заявяване на адрес, който не е включен в националния класификатор услугата се извършва в срок  до 7 раб.дни. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО.

Описание на резултат от услугата:

Извършване на адресна регистрация и издаване на удостоверение за постоянен адрес.

Необходими документи :

● Заявление за постоянен адрес;
● Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство - за чужденци;
● Документ за собственост (при необходимост) по служебен път:
 - договор за ползване на имота за жилищни нужди;
 - декларации по чл.92, ал.3; чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес;
Копие на настанителна заповед - за ползвателите на общинско жилище (по служебен път);
● Документ за самоличност;
● Пълномощно - изисква се в случай, че заявителят не е титуляр;
● Документ за платена такса.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.

Такса: 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Заявление

 Декларация по чл.92, ал.3

 Декларация по чл. 92, ал.6

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново