Община
Община
Туризъм
Административни услуги "Селско стопанство и екология"

СУНАУ ОБА 8.5 - Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи - (КАО)

Нормативна уредба:

Закон за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ чл.32, ал.3.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

1. За частни имоти, намиращи се в малките населени места на община Дряново, Заявлението се подава в съответното кметство до Кмета на населеното място или Кметския наместник.
2. За общински имоти и частни имоти, намиращи се в землището на гр.Дряново и района на Дряновски манастир, Искането се подава в ЦУИГ на ОбА - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката Директора на дирекция УТИСП при ОбА - Дряново.
3. Огледът на място се извършва от съответното длъжностно лице. Заявителят осигурява транспорт на комисията за извършване оглед на дърветата в имота. При огледът се представят и оригинали на приложените към заявлението документи. За извършеният оглед на място се съставя протокол.
4. След извършеният оглед на представените документи и на дърветата в имота, се издава разрешение за сеч или мотивиран отказ да се издаде разрешение за сеч.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи или oтказ за издаване на разрешение за сеч с посочени мотиви.

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Копие от документ за собственост на поземления имот - нотариален акт или решение на поземлена комисия;
● Скица /актуална/, издадена или заверена от АГКК-Габрово или Поземлена комисия-Дряново, с дата не по-късна с повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
● Копие от протокола за трасиране границите на имота;
● Когато имота е наследствен се прилага удостоверение за наследници (по служебен път);
● При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До 31.12 на календарната година през която е издадено разрешението за сеч.

Срок на изпълнение: До 14 дни.

Такса:

  •  Разрешение за сеч – 5.00 лв.
  •  Разрешение за сеч на ценна дървесина – 10.00 лв.
  •  Маркиране на дървесина – 3.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448090 / Други общински такси 

  • Издаване на превозен билет – 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 44700 / Други неданъчни приходи


 Заявление

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново