Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Разработване и оценка на стратегически документи”

Процедура за избор на изпълнител за изпълнение на  услуга с предмет: „Избор на изпълнител за „Разработване и оценка на стратегически документи на общинска администрация Дряново” с обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Дряново 2014 - 2020 г.”; Обособена позиция 2 „Разработване на стратегически документи на общинска администрация Дряново и извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 2006-2013 г.” по проект №13-13-68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

04.03.2014 год.
Заповед № 79/04.03.2014 год. за избор на изпълнител на услугата


 Заповед 18

 Технически спицификации

 Условия за участие

 Образци

 Методика

 Проектодоговор

 Заповед 79

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново