Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Провеждане на обучение по ключови компетентности”

Процедура за избор на изпълнител на услуга: „Провеждане на обучение по ключови компетентности на служителите на община Дряново по проект: „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, за реализацията на проект: „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, одобрен за финансиране с договор, № 13 -22-39/04.12.2013 г.

30.01.2014 г. - Разяснение по публична покана с предмет: „Провеждане на обучение по ключови компетентности на служителите на община Дряново по проект: „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд””.
Във връзка с по публичната покана с предмет: „Провеждане на обучение по ключови компетентности на служителите на община Дряново по проект: „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд””, в община Дряново е постъпило писмено искане за разяснение  по документацията за участие, на което е отговорено по следния начин:
При подготвяне на офертите за участие следва да бъде спазено изискването за посочване на разпределение на дейностите между участниците в обединение. Така, ако обединението ще изпълнява 100% от дейността и няма да ползва подизпълнители, то участникът-обединение следва да посочи, освен процентното разпределение на дейностите в общите 100 %, така и конкретните видове дейности, които ще изпълнява всеки един от участниците в обединението. Конкретните видове дейности следва да бъдат посочени с наименование и съпътстващо обяснение към дейността. Горното изискване е ясно посочено в условията на процедурата и кореспондира напълно на чл. 25, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Дружеството по ЗЗД е неперсонифицирано, поради което са поставени и тези специфични условия в процедурата по отношение на него.
Ако има предходно сключен договор за създаване на обединение/ДЗЗД/, участниците в него разполагат с възможността да сключат анекс към него, в който могат да допълнят всички елементи от съдържанието, които са необходими за участие в процедурата.

30.01.2014 г. - Разяснение по публична покана с предмет: „Провеждане на обучение по ключови компетентности на служителите на община Дряново по проект: „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд””.
Във връзка с по публичната покана с предмет: „Провеждане на обучение по ключови компетентности на служителите на община Дряново по проект: „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд””, в община Дряново е постъпило писмено искане за разяснение  по документацията за участие, на което е отговорено по следния начин:
В публичната покана с предмет: „Провеждане на обучение по ключови компетентности на служителите на община Дряново по проект: „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, както и в указанията, публикувани на сайта на Община Дряново в раздел „Профил на купувача”, Възложителят е заложил следните минимални изисквания към екипа, ангажиран с изпълнение на поръчката и в частност към Експерт „Обучение по ключови компетентности”:
2.2.2. Експерт „Обучение по ключови компетентности”
1) образование -  завършено висше образование с минимална образователна степен „магистър” в областта на Социалните, стопанските и правните науки, професионално направление „Психология” и/или „Социология, антропология и науки за културата” и/или „Администрация и управление”, съгласно ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления.
2) общ трудов стаж - минимум 3 (три) години;
3) специфичен професионален опит - участие в провеждането на минимум 2 (две) обучения за възрастни;
Във връзка с горното Възложителят не е определил изискване към предложеното от участника лице за позиция Експерт „Обучение по ключови компетентности”, същият да е бил лектор или да заеме позицията на лектор в обученията, предмет на настоящата публична покана. В тази връзка, участникът не е длъжен да определи предложеното лице за позиция Експерт „Обучение по ключови компетентности” за лектор на обученията, но същият следва да бъде ангажиран с изпълнение на поръчката.

11.03.2014 г.
Заповед № 94/11.03.2014 год. за избор на изпълнител на услуга: „Провеждане на обучение по ключови компетентности”


 Заповед 35

 Указания

 Образци

 Проектодоговор

 Приложение към договор

 Заповед 50

 Заповед 94

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново