Община
Община
Туризъм
Общинска администрация

Дирекции

Обща администрация

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, връзки с обществеността“

Включва следните дейности:
1. Център за услуги и информация на гражданите
2. ГРАО
3. Отбранително-мобилизационна подготовка
4. Канцелария
 

Специализирана администрация

Дирекция “Архитектура, строителство и общинска собственост”

Включва следните дейности:
1. Устройство на територията;
2. Архитектурно-строителен контрол;
3. Кадастър и регулация;
4. Инвестиционна дейност;
5. Екология и чистота;
6. Общинска собственост;
7. Икономически дейности.


Дирекция “Инвестиционна и хуманитарна политика“

Включва следните дейности:
1. Разработване на проекти и програми;
2. Образование;
3. Младежки дейности, спорт, туризъм;
4. Здравеопазване;
5. Социални дейности;
6. Култура.


Дирекция "Местни данъци и такси, бюджет и финанси"

Включва следните дейности:
1. Финансово-счетоводни
2. Методология
3. Бюджет и финанси
4. Управление на собствеността
5. Човешки ресурси
6. Местни данъци и такси

 

 

 

 


 Органограма

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново