Община
Община
Туризъм
ОБА13 - Местни данъци и такси

СУНАУ ОБА 13.3 - Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, незавършено строителство и на земеделски земи и гори - (КАО)

Нормативна уредба:

● Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88, ал.1 и  чл. 264, ал.1;
● Закон за местните данъци и такси – чл.20 от закона  и чл. 3, ал.2 и 3 от Приложение 2;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново – чл.52  и Приложение № 3–т. 52.1.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

● Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписано искане на адрес mdt@dryanovo.bg.

Описание на резултат от услугата:

● Издаване на Удостоверение за данъчна оценка.

Необходими документи:

Попълнено искане по образец;
Документ за самоличност;
● Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото;
●.Удостоверение за наследници  – когато имотът не е деклариран от наследника или имотът представлява земеделска земя/гора;
●. Удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона – оригинал (за сверка). Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя (трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене), данни за имота (частта от имота) и неговото местонахождение;
● Удостоверение от съда за снабдяване с удостоверение за данъчна оценка – оригинал.

Други документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот :

● Актуална скица :
- от Агенция по геодезия картография и кадастър – в случаите когато има влязла в сила кадастрална карта;
- от техническа служба на Община Дряново - в случаите, когато скицата е за имот в населено място с наличие на влязъл в сила регулационен план, но без влязла в сила кадастрална карта.

Други документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи и гори :

● Решение на Поземлена Комисия на земеделски земи (за сверка);
● Удостоверение за характеристики на земеделска земя (от поземлена комисия или Агенция по геодезия картография и кадастър);
● Таксационно описание – за гори.

Други документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство :

● констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по–късно от 3 месеца преди датата на искането;
● декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – с данни (напр. от проектната документация) за площта и конструкцията на
бъдещите сгради.

Забележка: Всички документи следва да се представят и в оригинал за сверяване на данните. В случаите, когато са налични документи за собственост имотите (копия или оригинали) следва да се представят за сверяване на данните и съставяне на коректна данъчна оценка.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

● До 30 юни на съответната година, а за имоти, за които е заплатена целият размер на дължимите данъци и такси – до 31 декември на съответната година.

Срок на изпълнение:

● До края на работния ден (след предоставяне на всички необходими данни и документи) – за удостоверение, за което е заплатено за бърза услуга;
● От 1 до 14 дни (след предоставяне на всички необходими данни и документи) – за удостоверение, за което е заплатено за обикновена  услуга.

Такса:

● За земеделски земи и гори  – 5.00 лв. – обикновена услуга / 10 лв. - бърза услуга;
● За останалите имоти и права – 10.00 лв. – обикновена услуга / 20 лв. - бърза услуга.

Таксата се заплаща на касата на служба "Местни данъци и такси" след подаване на искането или по банк ов път :

* банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД

код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги

 


 Искане

 декларация по чл.14 от ЗМДТ (подава се само за ДО на право на строеж)

 декларация по чл.14 от ЗМДТ (подава се само за ДО на незавършено строителство)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново