Община
Община
Туризъм
ОБА13 - Местни данъци и такси

СУНАУ ОБА 13.5 - Издаване на препис от документи за платен данък върху недвижими имоти, туристически данък или такса за битови отпадъци

Нормативна уредба:

● Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88, ал.1, чл.264, ал.2;
● Закон за местните данъци и такси – чл.60, ал.6, чл.110, ал.1, т.13 и чл.115;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново – чл.52  и Приложение № 3–т. 52.4.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписано искане на адрес : mdt@dryanovo.bg

Описание на резултат от услугата:

● Издаване на дубликат за  платен данък върху недвижими имоти, туристически данък или такса за битови отпадъци.

Необходими документи:

● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно (или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК - разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице),  когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

● Не се издава индивидуален административен акт, а препис на документ за получени плащания от данъчнозадълженото лице.

Срок на изпълнение:

● От 1 до 7 дни.  

Такса:  3.00 лв./бр.

Таксата се заплаща на касата на служба "Местни данъци и такси" след подаване на искането или по банков път :

* банков сметка : IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД

код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги

код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново