Община
Община
Туризъм
ОБА13 - Местни данъци и такси

СУНАУ ОБА 13.2 - Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Нормативна уредба:

● Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88, ал.1;
● Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.13;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново – чл.52  и Приложение № 3–т. 52.5.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписано искане на адрес mdt@dryanovo.bg

Описание на резултат от услугата:

● Издаване на заверен препис от подадена от данъчнозадълженото лице декларация в служба Местни данъци и такси при Община Дряново.

Необходими документи:

● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно (или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК - разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице),  когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

● Не се издава индивидуален административен акт, а заверено копие от подадена от данъчнозадълженото лице декларация.

Срок на изпълнение:

● До края на работен ден – за удостоверение, за което е заплатено за бърза услуга;
● От 1 до 7 дни  – за удостоверение, за което е заплатено за обикновена  услуга.

Такса:

● 5.00 лв. – обикновена услуга / 10.00 лв. - бърза услуга.

Таксата се заплаща на касата на служба "Местни данъци и такси" след подаване на искането или по банков път :

* банков сметка : IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД

код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги

 


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново