Община
Община
Туризъм
Правилници

Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

Правилникът, приет с Решение №374 от Протокол №48/22.12.2017г е отменен с Решение №770 от Протокол №75/30.03.2023г.

 

ПРОТОКОЛ

№75

гр. Дряново, 30.03.2023 год.

ОТНОСНО: 3. Приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ (вх.№0700-26/16.03.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №770

На основание чл.21 ал.2, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка чл.20, Общински съвет - Дряново

РЕШИ:

1. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“, съгласно предоставен Проект на правилник към настоящото предложение.

2. Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ влиза в сила в деня на публикуването му на официалната интернет страница на Община Дряново.

3. На основание чл.11 ал.1 от Закон за нормативните актове отменя Правилник за организация, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, приет с Решение №374/22.12.2017г на ОбС-Дряново (Протокол №48).

4. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, изр. първо, предложение второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, да се разгласи на населението на общината чрез публикуването му на интернет страницата на Община Дряново, от която дата влиза в сила правилника.


  Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи (приет с Решение No374/22.12.2017) - ОТМЕНЕН

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново