Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Предоставяне на услуга за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО и почистване на териториите за обществено ползване в населените места на община Дряново”


 Декларация чл.47, ал.1

 Декларация чл.47, ал.2, т.2 и 5

 Декларация чл.47, ал.5

 Етикет за плика

 Образец на оферта

 Опис на документация

 Описание на обекта на поръчката

 Показатели тежести методика

 Проектодоговор

 Технически спесификации

 Ценово предложение

 Указания подготовка оферта

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново