Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

 

1. Със заповед № ОХ – 211/12.03.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 

 

№ по ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Брой

Основни изисквания на длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. Военно формирование 26340 - София

1.

Радионастройчик

Редник 3-ти клас

26340

гарнизон София

2

Средно

образование

Секретно

 

2.

Администратор на мрежи

Редник 3-ти клас

26340

София

1

Средно

образование

Секретно

 

3.

Експедитор

Редник 3-ти клас

26340

София

1

Средно

образование

Секретно

 

Всичко:

4

 

 

 

  1. Военно формирование 46390 - София

1.

Шофьор

Редник 3-ти клас

46390

София

4

Средно

образование

Секретно

Правоспособност  за управление на МПС, категория „С“

2.

Монтажник /слаботокови инсталации и електромонтаж/

Редник 3-ти клас

46390

София

1

Средно

образование

Секретно

 

3.

Монтажник /машинен монтаж и строително – ремонтни дейности/

Редник 3-ти клас

46390

София

1

Средно

образование

Секретно

 

Всичко:

6

 

 

 

  1. Военно формирование 34610 - София

1.

Младши специалист по експлоатация и ремонт на ППС

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

Правоспособност за управление на МПС, категория „С“

2.

Младши специалист по охрана на войсковия район, експлоатация и ремонт на ППС

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

Правоспособност за управление на МПС, категория „С“

3.

Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

4

Средно

образование

Секретно

 

4.

Механик

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

3

Средно

образование

Секретно

 

5.

Машинен механик

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

 

6.

Младши специалист по автоматика

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

 

7.

Младши специалист по автономна дизелова електростанция

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

 

8.

Младши специалист по електрообзавеждане

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

 

9.

Радиомеханик

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

 

10.

Кабелен механик

Редник 3-ти клас

34610 София (извън гарнизона)

1

Средно

образование

Секретно

 

Всичко:

15

 

 

 

  1. Военно формирование 42650 - Копривщица

1.

Младши специалист по експлоатация и поддържане на енергетични системи

Редник 3-ти клас

42650

Копривщица

2

Средно

образование

Секретно

 

2.

Младши специалист по експлоатация и поддържане на хладилни системи

Редник 3-ти клас

42650

Копривщица

1

Средно

образование

Секретно

 

3.

Администратор на мрежи, операционни системи, цифрови АТЦ

Редник 3-ти клас

42650

Копривщица

1

Средно

образование

Секретно

Правоспособност за управление на МПС, категория „С“

4.

Младши специалист по експлоатация на информационни системи

Редник 3-ти клас

42650 Копривщица

1

Средно

образование

Секретно

 

Всичко:

5

 

 

 

  1. Военно формирование 38410 - София

1.

Механик

Редник 3-ти клас

38410

София

1

Средно

образование

Секретно

 

2.

Електротехник

Редник 3-ти клас

38410

София

1

Средно

образование

Секретно

 

3.

Монтьор

Редник 3-ти клас

38410

София

1

Средно

образование

Секретно

Правоспособност за управление на МПС, категория „С“

Всичко:

3

 

 

 

  1. Военно формирование 42170 - Сливен

1.

Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район

Редник 3-ти клас

42170

Сливен

3

Средно

образование

Секретно

 

Всичко:

3

 

 

 

  1. Военно формирование 36450 - София

1.

Младши специалист по експлоатация, поддръжка и ремонт на съоръжения за сгъстен въздух и защита.

Редник 3-ти клас

36450 София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

- Правоспособност за управление на МПС, категория ‚,В“;

- Гражданска специалност Машиностроене, металообработване и металургия;

Електротехника и енергетика;

Моторни превозни средства кораби и въздухоплавателни средства;

Строителство

2.

Младши специалист по експлоатация, поддръжка и ремонт на съоръжения за електроснабдяване.

Редник 3-ти клас

36450 София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

- Гражданска специалност Машиностроене, металообработване и металургия; Електротехника и енергетика; Моторни превозни средства кораби и въздухоплавателни средства; Строителство

3.

Младши специалист по администриране на операционни системи и база данни.

Редник 3-ти клас

36450 София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

 

4.

Младши специалист по съхранение, експлоатация, обслужване и отчет на отбранителни продукти.

Редник 3-ти клас

36450 София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

 

5.

Младши специалист по поддръжка, ремонт и охрана на войсковия район.

Редник 3-ти клас

36450 София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

 

6.

Младши специалист по поддръжка, ремонт и охрана на войсковия район.

Редник 3-ти клас

36450 София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

 

Всичко:

6

 

 

 

  1.  Военно формирование 26050 - София

1.

Младши специалист по експлоатация и ремонт на пътни превозни средства

Редник 3-ти клас

26050 София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

Правоспособност  за управление на МПС, категория „С“

2.

Оператор

Редник 3-ти клас

26050 София (извън гарнизона)

 

2

Средно

образование

Секретно

Компютърна грамотност

3.

Енергетик

Редник 3-ти клас

26050-София (извън гарнизона)

 

1

Средно

образование

Секретно

- Гражданска специалност Електротехника

Всичко:

4

 

 

 

ВСИЧКО:

46

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

2. Съгласно заповедта на министъра на отбраната, командирът на Стационарната КИС – полковник Людмил Иванов Стоянов – е определен за длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса.

3. Начин на провеждане на конкурса: за провеждането на конкурса се назначават комисия за допускане, комисия за провеждане на конкурса и беседи с кандидатите.

3.1. Допускането до участие в конкурса включва:

- проверка на подадените документи;

- изготвяне на поименен списък на кандидатите (трите имена, ЕГН и адрес за кореспонденция или e-mail);

- допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на условията на конкурса;

- писмено уведомяване (на посочения адрес за кореспонденция или e-mail) на допуснатите кандидати за датата и мястото за провеждане на конкурса;

- връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса, с мотиви за отказа.

3.2. Провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе по график от 11.06.2018 г. до 15.06.2018 г. във военно формирование 46390, с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А  и включва:

- тест за проверка на общата култура;

- изпит за определяне на физическата годност;

3.2.1. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 120 (сто и двадесет) минути.

3.2.2. Изпитът за определяне на физическата годност се провежда в съответствие с „Програмата за физическа подготовка и спорт във въоръжените сили на Република България” (обявена с МЗ № ОХ–746/03.12.2010 г.) и включва:

- упражнение № 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра);

- упражнение № 3 (крос 1000 метра);

- упражнение № 11 (коремни преси за 1 мин);

- упражнение № 12 (лицеви опори за 1 мин).

Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са показани в Приложение № 2.

3.3. Критериите и редът за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурса са показани в Приложение № 3.

3.4. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по – предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.

3.5. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или съответния брой точки на теста за обща култура, равняващ се на оценка „Слаб” („Неудовлетворителен”), отпада от конкурса и не се класира.

3.6. Кандидат, за който преди датата на провеждане на конкурса не е удостоверено „психологично пригоден за приемане на военна служба” (от протокола, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) не се допуска до участие в конкурса.

3.7. С кандидатите спечелили конкурса ще се проведат беседи за предлагане на длъжности.

3.8. Кандидат, който не се яви на беседата отпада от конкурса.

4. Необходими документи:

Кандидатите за вакантни длъжности подават заявление до командира на Стационарната КИС, чрез структурите на Централно военно окръжие /ЦВО/. Заявлението се попълва четливо /с печатни букви/, като задължително се посочва актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния адрес, e-mail и телефон за връзка. Към заявлението се прилагат следните документи:

4.1. Автобиография;

4.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

4.4. Свидетелство за съдимост;

4.5. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

4.6. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

4.7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

4.8. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);

4.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

4.10. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА).

При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертно решение от ЦВМК, кандидатите да представят документите, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № Н–6/13.02.2018 г. на министъра на отбраната /писмо-направление от военното окръжие, лична карта, военноотчетна книжка на служилите военна служба, лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психосиспансер/.

4.11. Копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

4.12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

4.13. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

В заявлението си кандидатите могат да посочват до три позиции (длъжности) от обявата.

5. Място и срок за подаване на документи.

5.1. Кандидатите за участие в конкурса подадат лично писмено заявление (по образец – Приложение № 1), с приложените документи към него /без тези по т. 4.8., 4.9. и 4.10./, до командира на Стационарната КИС, чрез структурите на ЦВО по постоянен адрес на местоживеене в срок  до 11.05.2018 г.

5.2. Кандидатите за приемане на военна служба след подаване на заявлението и необходимия комплект документи се задължават в 3 (три) дневен срок от промяна на посочената в заявлението информация за начин на комуникация (адрес за кореспонденция, e-mail и телефон за контакт) писмено да уведомят структурите от Централно военно окръжие за настъпилата промяна на персоналните данни за контакт.

5.3. До 25.05.2018 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) да изпратят комплектовани документите на кандидатите, отговарящи на изискванията за допускане до участие в конкурса до длъжностното лице, отговорно за провеждане на конкурса.

6. В съответствие с чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 28 (двадесет и осем) години.

7. Изключение по т. 6 се допуска единствено за кандидатите, отговарящи на следните условия:

7.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба);

7.2. Кандидатстват за заемане на длъжност не по–късно от 10 (десет) години след освобождаване от военна служба;

7.3. Не са освободени по дисциплинарен ред;

7.4. Не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на сключване на договора за военна служба;

Наличието на обстоятелствата по т. 7.1., т. 7.2. и т. 7.3. се удостоверяват с копие от заповедта за освобождаване от военна служба.

8. В 7 (седем) дневен срок от уведомяването, некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице отговорно за провеждане на конкурса.

9. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), които са:

9.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.

9.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

10. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след:

- изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от ППЗОВСРБ;

- издаване на изискуемите разрешения за достъп до класифицирана информация за конкретната длъжност.

11. Телефони за информация: 02 92 26 721, 02 92 26 726 и 02 92 26 816

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново