Община
Община
Туризъм
ОБА13 - Местни данъци и такси

СУНАУ М 14.2.51-57 - Услуги на Национална агенция по приходите

М 14.2.51 - Удостоверение и липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК

М 14.2.52 - Удостоверение за декларирани данни

М 14.2.53 - Удостоверение за дължими данъци и лихви от наследодател

М 14.2.53 Удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител-чуждестранно лице

М 14.2.57 - Удостоверение за платени данъци и осигуровки

Нормативна уредба:

● Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.87, ал.6, чл.17, ал.1 т.5 и т.7; чл.222 ал.3;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново – чл.52  и Приложение № 3–т. 52.3;
● Сключен договор между НАП и Община  Дряново договор по чл.10, ал.4  от ЗНАП.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично в служба „Местни данъци и такси” искане и декларация по образец. За да подадете искане следва да имате постоянен адрес (или седалището на представляваното от Вас юридическо лице) на територията на Община Дряново. Услугите се предоставят от Национална агенция по приходите в съответствие с приложимият закон.Община Дряново не носи отговорност за откази и забавяния вследствие неуредени взаимоотношения между данъчнозадълженото лице и Национална агенция по приходите.

Описание на резултат от услугата:

● Получаване на удостоверение издадено от Национална агенция по приходите.

Необходими документи:

● Попълнени искане и декларация по образец;
● Попълнена декларация по образец.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

● Документите отразяват факти и обстоятелства към момента на издаване на съответното удостоверение от Национална агенция по приходите.

Срок на изпълнение:

●  От 1 до 7 дни.

Такса:

● 5.00 лв. - обикновена услуга, 10 - лв. експресна услуга.

Таксата се заплаща на касата на служба "Местни данъци и такси" след подаване на искането или по банков път :

*банкова сметка : IBAN: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД

код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги

 


 Декларация

 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново