Община
Община
Туризъм
Достъп до обществена информация

Вътрешни правила на Общински съвет – Дряново за предоставяне на достъп до обществена информация (приети с Решение №564/31.01.2019г)

ПРОТОКОЛ

№65

гр. Дряново, 31.01.2019 год.

 

ОТНОСНО: 14. Приемане на Вътрешни правила на Общински съвет – Дряново за предоставяне на достъп до обществена информация (вх.№0800-2/24.01.2019г)

Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №564

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15а ал.2 и чл.28 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, Общински съвет – Дряново:

1. Определя Председателя на Общински съвет - Дряново като лице, което взема решенията за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по внесените в общински съвет заявления за достъп до обществена информация.

2. Приема Вътрешни правила на Общински съвет - Дряново за предоставяне на достъп до обществена информация.

3. Възлага на Председателя на ОбС да публикува в сайта на Общински съвет – Дряново и на Община Дряново вътрешните правила и друга информация, която се изисква по ЗДОИ.

…………………………………………

ГЕОРГИ КАЗАКОВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/                                ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/

Зам.председател                                                 Зам.председател

на Общински съвет – Дряново                           на Общински съвет – Дряново

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО

 


 Вътрешни правила на Общински съвет – Дряново за предоставяне на достъп до обществена информация (приети с Решение №564/31.01.2019)

 Приложение №1 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 Приложение №2 - Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

 Приложение №3 - Искане за предоставяне на информация за повторно използване

 Приложение №4 - Решение за предоставяне на достъп до обществената информация

 Приложение №5 - Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществената информация

 Приложение №6 - Протокол за приемане и предаване на информация за достъп до обществената информация

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново