Община
Община
Туризъм
ОБА6 - Административни услуги "Кадастър"

СУНАУ ОБА 6.4 - Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри

Нормативна уредба :

● Закон за кадастъра и имотния регистър - чл.55 във връзка с чл. 4 от ПЗР.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.

Описание на резултат от услугата:

Извършена справка от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
4. Квитанция за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: Няма.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса:

За предоставяне на копие от кадастрален , регулационен, застроителен или друг план в графичен вид /сканиран/ - 2.00 лв. на кв.дм., но не по-малко  от 10,00 лв.
Издаване на препис-извлечение на полигонова и осова мрежа - 2.00 лв. на точка
Копие от реперен карнет - 3.00 лв. на точка

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново