Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР0001-2.2015.001 „Нови алтернативи“

       Проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР0001-2.2015.001 „Нови алтернативи“, финансиран съгласно Договор № 2014BG05М9ОР0001-2.2015.001-С0001.
       На 24.03.2015 г. Община Дряново подписа Партньорско споразумение № BG05-0702-1/24.03.2015г. с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“. Срок за изпълнение на проектните дейности 31.03.2015 г., а за предоставяне на социалната услуга 29.02.2016 г.

Потребители на социалната услуга „личен асистент“ са лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, които да отговарят на едно от следните изисквания:

-          лица с трайни увреждания,

-          хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-          самотно живеещи болни лица;

-          семейства на деца с увреждания;

За лични асистенти се наемат:

- безработни лица в трудоспособна възраст;   

- трудово заети лица, наети или самонаети лица, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

- неактивни лица.  

         Съгласно „Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата „личен асистент“ и определяне на индивидуален месечен бюджет“ всички желаещи кандидат-потребители на услугата „личен асистент“ и кандидатите за лични асистенти подадоха Заявления от 27 март 2015 г. до 09 април 2015 г. в Общинска администрация Дряново.
         На всички 108 кандидати за потребители на социалната услуга бе изготвена социална оценка от експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево, ИРМ - Дряново.
         Кандидатите за лични асистенти са 81. След проведено интервю и одобрение, 51 преминаха обучение, проведено в периода 12-15 май 2015 г. от служител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево. Останалите кандидати имат необходимия сертификат за преминато обучение за „личен асистент“.    
        Община Дряново разполага с 4200 часа, които са разпределени между потребителите на услугата в зависимост от направената им социална оценка от експерти от Дирекция „Социално подпомагане“.
       От 21.05.2015 г. - 17 потребители сключиха договори за ползване на услугата „личен асистент“, обслужвани от 17 лични асистенти. От 01.06.2015 г. потребители на услугата са 44, предоставяна от 38 лични асистенти.
       През месеците юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2015 г. броят на потребителите е 44, а на личните асистенти 38.

С писмо № BG 05-653 от 17.06.2015 г. Агенция социално подпомагане уведоми общините, че няма да има втори етап по набиране на нови кандидат-потребители и лични асистенти.

На 6 и 7 октомври 2015 г. експерт от Дирекция „Социално подпомагане“ проведе поддържащо обучение на 38 – те действащите лични асистенти.

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново