Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Проект BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 «И аз имам семейство» по ОП «Развитие на човешките ресурси», бюджетна линия BG051PO001-5.2.11 «Приеми ме»

От началото на 2012 г. на територията на Община Дряново проектът се реализира и финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември 2011 г. на ръководителя на Договарящия орган. Бенефициент по проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а Община Дряново е партньор по проекта, съгласно партньорско споразумение с регистрационен номер BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 изх. № СИ01-76 от 08.12.2011 г.

Проектът е в изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализираните институции.

Продължителност на проекта 31.10.2015 г.

Община Дряново извършва набиране, подбор, оценка и обучение на кандидатите за приемни семейства. Утвърдени са 21 професионални приемни семейства, вписани в регистъра към РДСП. Към момента в приемни семейства са настанени 15 деца.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново