Община
Община
Туризъм
Новини

Обява за набиране на персонал за Общинско предприятие „Зелено Дряново“

Обява

за набиране на персонал за  общинско предприятие

„Зелено Дряново“

 

Община Дряново в качеството й на бенефициент по проект „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в зелената система на община Дряново“ , съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0707-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Директор на общинско предприятие–1 щатна бройка за период  от 12 месеца

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

– средно образование – допълнителна квалификация/обучение  компютърни умения – Word, Excel, Интернет;

– висше образование ще се счита за предимство;

– професионално направление – Ландшафтна архитектура ще се счита за предимство;

– професионален опит ще се счита за предимство.

 

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец/;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;
– други приложими документи;

- документ за самоличност – заверено копие;

- служебна бележка /удостоверение/ относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

- експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК заверено копие, ако  е  приложимо.

 

 

 

Описание на длъжността:

    Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Общинско предприятие „Зелено Дряново“, при спазване изискванията на действащото законодателство; представлява  предприятието и осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Общината; координира работата на служителите в предприятие, преглежда и ревизира тяхната работа, разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на предприятието, упражнява оперативен контрол на задачите на членовете на екипа, съблюдава изпълнението на времевите графици, контролира отчетността, проверява и наблюдава работата на доставчиците и изпълнителите; съгласува изпълнението на дейността на Общинско  предприятие „Зелено Дряново“ с Кмета на общината. Изготвя и представя в дирекция "Финанси" в Община Дряново периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети и изискуемата информация, съгласно указания на Министерство на финансите; отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на предприятието; организира ефективното използване, управление и опазване на имуществото на предприятието.

 

2. Касиер–счетоводител на общинско предприятие – 1 щатна бройка за период  от 12 месеца

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– средно образование;
– допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
– висше образование ще се счита за предимство;
– професионално направление – счетоводство и контрол или икономика ще се счита за предимство;
– професионален опит ще се счита за предимство.

Необходими документи:

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец/;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;

- документ за самоличност – заверено копие;

- служебна бележка /удостоверение/ относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

- експертно  решение ТЕЛК/НЕЛК – заверено копие, ако  е  приложимо;
– други приложими документи.

 

Описание на длъжността:

Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи от общинското предприятие; регистрира и документира всеки разход и свързаните с него счетоводни документи; подготвя ведомости, финансови доклади и взема отношение по финансови въпроси, свързани договори за услуги, доставки и строителство; подготвя и извършва плащания; изготвя документи, съгласно методите за финансово управление на предприятието.

 

Необходими документи за кандидатстване за персонал за управление но общинско предприятие

 

 

 

 

 

II. ПЕРСОНАЛ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОВА ЧИСЛО:

 

- Хора с увреждания с право на работа;

- Лица в неравностойно положение на пазара на труда, приоритетно безработни с ниско образование;

- Самотни родители на деца до 5 години;

- Безработни лица над 54 години;

-Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация;

- Други групи безработни лица- без никакво образование и лица неактивни.

 

1. Озеленител – 1 щатна бройка за период от 12 месеца

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

– умение за работа в екип;

– комуникативност;

– мотивация за работа;

– познания  в сферата на озеленяването  ще се считат за предимство.

 

Необходими документи:

 

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец/;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;

- документ за самоличност - заверено копие;

- служебна бележка /удостоверение/ относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

- експертно решение ТЕЛК/НЕЛК заверено копие, ако  е  приложимо;
– други приложими документи.

 

Описание на длъжността:

 

Поддържане на паркови и градински площи, отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения, извършва дейности по изграждане на нови зелени площи, текущи операции по плевене, торене и поливане на тревни площи,  дървета, храсти и саксийни декоративни цветя. Периодично коси тревните площи като им предава естетически вид, отговаря за чистотата на градинските площи. При необходимост изпълнява и други възложени задачи, изпълнява   обща сезонна работа при изпълнение на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността и имащи отношение към дейността на общинското   предприятие за озеленяване и благоустройство.

 

2. Работник озеленяване – 8 щатни бройки за период  от 12 месеца

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

– умение за работа в екип;

– комуникативност;

– мотивация за работа;

– познания  в сферата на озеленяването  ще се считат за предимство.

 

Необходими документи:

 

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец/;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;

- документ за самоличност - заверено копие;

- служебна бележка /удостоверение/ относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

- експертно  решение ТЕЛК/НЕЛК - заверено копие, ако  е  приложимо;
– други приложими документи.

 

Описание на длъжността:

 

Поддържане на паркови и градински площи, отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения, извършва дейности по изграждане на нови зелени площи, текущи операции по плевене, торене и поливане на тревни площи,  дървета, храсти и саксийни декоративни цветя. Периодично коси тревните площи като им предава естетически вид, отговаря за чистотата на градинските площи. При необходимост изпълнява и други възложени задачи, изпълнява обща сезонна работа при изпълнение на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността и имащи отношение към дейността на общинското   предприятие за озеленяване и благоустройство.

Работа с техниката, свързана с озеленяването/резачка, храсторез, моторна косачка и др./;

3. Организатор група в строителството – 1 щатна бройка за период от 12 месеца

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

– умение за работа в екип;

– комуникативност;

– мотивация за работа;

– познания в сферата на строителството и благоустройството ще се считат за предимство.

 

Необходими документи:

 

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец /;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;

- документ за самоличност заверено копие;

- служебна бележка /удостоверение/ относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

- експертно  решение ТЕЛК/НЕЛК – заверено копие, ако  е  приложимо;
– други приложими документи.

 

Описание на длъжността:

 

Извършване на строително-ремонтни работи по инфраструктурни обекти - поддържане на сгради, пътища и съоръжения и др.,  организационни функции за група по благоустрояване,  почистване на строителни площадки  и подготовка за извършване на други строителни дейности, товарене, разтоварване и пренасяне строителни материали и изделия, инструменти и оборудване, смесване, насипване и разстилане на бетонови и други строителни смеси, разбиване на бетон, камъни и други материали, и извършване на други строителни дейности.

 

4. Общ работник - 4 щатни бройки за период  от 12 месеца

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

– умение за работа в екип;

 – комуникативност;

 – мотивация за работа.

 

Необходими документи:

 

– заявление за кандидатстване;
– декларация по образец;
– декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
– автобиография /по образец /;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– копие от диплома за завършено образование;

- документ за самоличност - заверено копие;

- служебна бележка /удостоверение/ относно регистрация в Дирекция ”Бюро по труда”;

- експертно  решение ТЕЛК/НЕЛК - заверено копие, ако  е  приложимо;
– други приложими документи.

                                                

Описание на длъжността:

 

Извършване на дейности от общ характер, като косене, разчистване,  леки ремонти и поправки в имоти  общинска собственост, поддържане на тревни  площи,  поддържане на парковата мебел и елементите на градското обзавеждане.

Необходими документи за кандидатстване за персонал от целевите групи на пазара на труда за работа в общинско предприятие

 

III. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

 

Място и срок за подаване на документи за участие:

 

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00ч. в информационен център на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19 в срок до 17.00ч. на 19.10.2018 г.

Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Дряново.

 

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Дряново:

www.dryanovo.bg

 

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в информационен център на Общинска администрация гр. Дряново.

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Дряново – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

 

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на входа на сградата на Община Дряново и на електронната страница на Община Дряново.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново