Община
Община
Туризъм
ОБА13 - Местни данъци и такси

СУНАУ ОБА 13.8 - Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Нормативна уредба:

● Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл.74, чл. 88, ал.1;
● Закон за местните данъци и такси – чл.3; чл. 4, ал. 3; чл.14; чл.23; чл.29; чл.32; чл.37; чл.41; чл.54; чл.60, ал.6; чл.61н; чл.61р чл.110, ал.1, т.12 и чл.115;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново – чл.52  и Приложение № 3 – т.52.2 и 52.6.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчнозадължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписано искане на адрес mdt@dryanovo.bg.

Описание на резултат от услугата:

● справки за компетентни органи (ЧСИ, НАП, съдебни органи и др.);
● предоставена данъчна осигурителна информация.

Необходими документи:

● Попълнено искане по образец;
● Документ за самоличност;
● Пълномощно (или други документи  в случаите по чл.74, ал.2 от ДОПК - разпореждане на съд или декларация с изрично съгласие на данъчно задълженото лице),  когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

● Документът удостоверява факти и обстоятелства, които имат значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси към момента на издаване на акта.

Срок на изпълнение:

● До края на работен ден – за удостоверение, за които е заплатено за бърза услуга;
● От 1 до 7 дни  – за удостоверение, за които е заплатено за обикновена  услуга.

Такса:

 

Такса не се заплаща от държавни органи, когато това е предвидено в закон.
Таксата се заплаща на касата на служба "Местни данъци и такси" след подаване на искането или по банков път :

* банкова сметка : IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД

код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги

код вид плащане: 448007 / Такси за административни услуги


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново