Община
Община
Туризъм
МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

ДЕЦАТА СА НАШИ!
ДАЙТЕ ИМ ШАНС ЗА ПО-СИГУРНО И ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ!

Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните: 

• Съгласува дейността на държавните и обществени организации на територията на Общината във връзка с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
• Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие. 
• Разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратурата, съд, полиция граждани и взема мерки, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
• Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата. 
• Уведомява компетентните органи за взимане на съответните мерки спрямо пълнолетни граждани, когато:
• Поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето;
• Малолетните и непълнолетните са подбудени към извършването на противообществените прояви или престъпление от пълнолетно лице
• Склоняване на малолетни и непълнолетни към проституция, употреба на алкохол, наркотици, просия и др.
• Контролира дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
• Съдейства на лицата, излезли от СПИ и ВУИ, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
• Изпълнява Мероприятия по програми и дейности за предотвратяване на извършването на противообществени прояви и за дейности, които спомагат за нормалното развитие на децата, по програми за работа с родители, за образование и професионална интеграция на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви.

За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с:
• Инспектор детска педагогическа стая при РПУ Дряново
• Отдел „Социална закрила” – Закрила на детето – Дряново
• Органите на образованието
• Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците
• Централна комисия за БППМН
• Районна прокуратура
• РПУ – Дряново
• Обществени възпитатели
• "Превантивен център за социална и образователна подкрепа на деца" – Дряново
• Съдействието на обществеността

МКБППМН включва 15 членове, които са представители от образование, здравеопазване, социални дейности, полиция, юристи, общественици и други.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ:
• са помощен орган на местната комисия и имат за задача да оказват помощ на родителите или лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните.
• За обществени възпитатели се определят лица с необходимата общообразователна подготовка и опит. Работата им се ръководи и контролира от МКБППМН.
• Общественият възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществена проява от непълнолетни и малолетни или когато е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ВЪЗПИТАТЕЛ ИМА ПРАВО:
• да посещава малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата му;
• да обръща внимание на родителите или лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;
• да изисква необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетните или непълнолетните от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ВЪЗПИТАТЕЛ:
• съдейства за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетния или непълнолетния;
• следи за поведението на маловръстните;
• сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на маловръстните;

Адрес:
Община Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, стая №106
тел. 0676 7-29-62 / вътр.121

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново