Община
Община
Туризъм
Заповеди на кмета

Заповед № 382 от 15.07.2020 г. за провеждане на традиционен съботен пазар

382

  гр. Дряново, 15.07.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Отменям Заповед № 375/10.07.2020 г. за провеждане на традиционния съботен пазар.

2. Разрешава се провеждането му при следните условия:

- спазване на дистанция от поне два метра между продавачите;

- спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Препоръчително е използването на лични предпазни средства.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Никифоров Карагьозов – зам. кмет на община Дряново.

 

 

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново


 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново