Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове и програми

План за интегрирано развитие на община Дряново (ПИРО) за периода 2021-2027

 

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнението на чл. 8 и чл. 13 от ЗРР и чл. 35 и чл. 36 от ППЗРР, община Дряново стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Дряново (ПИРО) за периода 2021-2027г. ПИРО съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г. ПИРО следва да бъдат разработени в съответствие с целите на Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025 г. и кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и да допринасят в максимална степен към цел на политиката “Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи”.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР , ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем (7) години.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората от общината и устойчиво развитие на територията.

По повод гореизложеното общинска администрация Дряново предоставя на вниманието на жителите на общината три вида анкети, за физически лица, за бизнеса и за представители на неправителствения сектор (НПО). Същите при интерес от Ваша страна могат да бъдат попълнени и изпратени на имейл: dryanovo@dryanovo.bg
Благодарим Ви предварително!


 Обявление за обществено проучване

 Анкета за гражданите

 Анкета за бизнеса

 Анкета за НПО

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново