Община
Община
Туризъм
COVID-19 (Коронавирус)

Заповед № 631/10.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД

№ 631

гр. Дряново, 10.11.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на  Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-262/05.11.2020 г. на РЗИ – Габрово

НАРЕЖДАМ:

 

I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на община Дряново, считано от 07 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията след 22.30 ч. в Заведения за организирано хранене, Ресторанти, Заведения за бързо обслужване, Заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия, Питейни заведения, Временни обекти за обществено

хранене;

2. В търговски обекти - магазини, хранителни вериги, аптеки и др. такива се преустановява посещението на лица до 60 годишна възраст във времеви диапазон от 8.30 до 10.30 часа. Препоръчва се на лицата над 60 годишна възраст да съобразяват и да се възползват от възможността да посещават обектите за търговия, хранителни вериги, аптеки и др. такива в посочения времеви диапазон.

II. Бизнес операторите следва да организират дейностите си така, че да се осигурят пълно прилагане на задължителните противоепидемични мерки по т. I., т.2 от тази заповед, като създадат нужната организация и ред в търговските обекти, като се осигури поетапното допускане на хора, без да има струпване. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта. Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите не търговски помещения и площи (тоалетни, фоайетата пред тях и др).

Чакащите пред обектите клиенти следва да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 2 м.

3. Със Заповед ще бъдат определени длъжностни лица от Общинска администрация - Дряново, които да осъществяват ефективен и своевременен контрол за спазване на въведената с т.1 от тази Заповед противоепидемична мярка за територията на Община Дряново.

 

III. Заповедта влиза в сила от 09.11.2020 г.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново