Община
Община
Туризъм
Заповеди на кмета

Заповед № 637/12.11.2020 г. на Кмета на община Дряново

Заповед

№ 637

гр. Дряново, 12.11.2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

       Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Спортна зала - Дряново да работи от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 часа и от 14.30 до 20.30 часа.
  2. В дните вторник и четвъртък от 19.00 часа до 20.30 часа големият салон в залата да бъде достъпен за граждани, които заплащат такса съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-55/23.06.2020).
  3. Спортните клубове, които получават субсидия от община Дряново, използват залата според утвърден от кмета на Община Дряново месечен график. Всеки клуб има право на до 10 часа седмично за осъществяване на тренировъчна дейност.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Никифоров Карагьозов.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ: /П/

Кмет на община Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново