Община
Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 19 ноември, четвъртък

На 19.11.2020г (четвъртък) от 100 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 25-тото заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на общинския съвет Тодор Георгиев, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.  Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г, посл. пром. с Решение №172 от 28.07.2020г/ (вх.№0800-29/09.11.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.

3.  Кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“, по Процедура на подбор на проектни предложения, няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.455, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана” по приема за 2020г (вх.№0700-106/12.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

4.  Кандидатстване от Община Дряново за кредит във връзка с окончателно разплащане по проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства”(вх.№0700-102/16.11.2020г) /Във връзка с Решение №233 от 10.11.2020г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

Заседанието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел Общински съвет – Дряново”, подраздел „On-line излъчване“.


 ПОКАНА за 25-тото заседание на Общински съвет – Дряново

 МАТЕРИАЛИ за 25-тото заседание на Общински съвет - Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново