Община
Община
Туризъм
Новини

Заседание на ОбС-Дряново на 30 ноември, понеделник

На 30.11.2020г (понеделник) от 16 30 часа ще се проведе онлайн заседание на ОбС-Дряново чрез платформата Google Meet, свикано от председателя на общински съвет Тодор Георгиев, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.         Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани, внесени в деловодството на Общински съвет – Дряново или по ел. път на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

2.         Приемане на решение за разпореждане с имоти от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване – “ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и “НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели (вх.№2700-256/19.11.2020г) /Във връзка с писмо с изх.№РД-12-02-671/16.11.2020г на Директора на Областна дирекция “Земеделие” относно прилагане на процедурата по чл.37в ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.         Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-1428/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се  на първи етаж в поликлиниката,  представляваща сграда с идентификатор 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.         Съгласие за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№2200-1429/19.11.2020г) /Във връзка с молба от 12.10.2020г от д-р Нено Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения  с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 кв.м и кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници: улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана на село Скалско, община Дряново, за здравни дейности/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

5.         Предложение с вх.№ОБА3-03-5/23.11.2020г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.54.46, местност "Манга" по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново.
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план -парцеларен план /ПУП–ПП/ за довеждащата инфраструктура - за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.54.46, местност "Манга" по КК на гр. Дряново.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.         Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VIII и УПИ V-„читалище“ от кв.11 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-20/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.         Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-459 от кв.42, който е отреден за ПИ 459 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-22/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.         Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI-„ХЕИ“ и УПИ IV от кв.63 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-23/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.         Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ I - за „Комплексно жилищно строителство“ от кв.26 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-24/23.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.      Даване на съгласие за изграждане на обект: „Парк с детска площадка“ върху имот публична общинска собственост /ПОС/, представляващ УПИ I-за „площад и зеленина“ от кв.83 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9811 по кадастралната карта /КК/ на града (вх.№5800-196/24.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11.      Разместване на кредити по бюджета на ДГ „Детелина“ за 2020г (вх.№2300-28/25.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

12.      Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, през 2021г (вх.№0700-108/25.11.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

13.      Освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси (вх.№0700-110/27.11.2020)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

14.      Заявка на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Договор №07/07/2/0/00880 от 11.12.2017 г по подмярка 7.2 на ПРСР 2014 – 2020 г за Проект «Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ «Максим Райкович», гр. Дряново, община Дряново»
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел „Общински съвет – Дряново“, подраздел „On-line излъчване“.

 

 ПОКАНА за 26-тото заседание на ОбС-Дряново

 МАТЕРИАЛИ за 26-тото заседание на ОбС-Дряново

 СТАНОВИЩА на постоянните комисии, приети на заседанието на комисиите на 24.11.2020г

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново