Община
Община
Туризъм
Новини

Проектно предложение по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020

Община Дряново подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Операцията е свързана с намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID19 и последиците от нея.

В съответствие с целите на операцията допустимите целеви групи са: 

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт/ ще се предоставя в работните дни от месеца. Безплатната храна ще се приготвя от изпълнител, избран по Закона за обществените поръчки. В зависимост от развитието на епидемичната обстановка, Община Дряново ще създаде и необходимата организация за доставка на храната до дома на потребителите.

Потребителите на услугата ще имат възможност да получат и съпътстващи мерки, съобразени с противоепидемичните мерки, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и със специфичните нужди на хората в тези условия.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки, във връзка с ограничаване разпространението на COVID -19, Община Дряново се ангажира гъвкаво да използва всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината – сигнали от граждани, разговор по телефона, информация от институции, в т.ч. РЗИ, служебни лица, доставчици на социални услуги и др. Механизмът на идентифициране на най-нуждаещите се лица по операцията се базира на прилагания до момента подход по оперативната програма, като го модифицира, за да отговори в най-пълна степен на нуждите на хората и да отрази обективната пандемична ситуация.

Принадлежността на потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП - Севлиево. Дирекцията ще извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-потребител. Със заповед на Кмета на Община Дряново ще бъде сформирана Комисия за подбор. Същата ще извършва подбора на конкретните потребители на база утвърдена Процедура за подбор, при недопускане на дискриминация въз основа на който и да е признак.

Кандидат-потребителите подават:

  1. Заявление – декларация – по образец, Приложение 2
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец, приложение 20 – попълва се от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

 

Документите от кандидат-потребителите могат да се получават, както и да се подават в Общинска администрация Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, в кметствата и кметските наместничества, както и на електронната поща на общината:  dryanovo@dryanovo.bg.

Предоставянето на топъл обяд първоначално е за периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г. След окончателното одобрение на средствата по механизма REACT-EU, бюджетът, както и операцията ще бъдат удължени.

 

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново