Община
Община
Туризъм
Община Дряново

Население

       Към 15.10.2018 г., населението в община Дряново възлиза на 9 534 жители. Населението на община Дряново следва тенденцията на намаляване в област Габрово, но с по-слаби темпове. Етническата принадлежност на жителите на общината е друга важна характеристика на населението. Най-голямата  етническа група в община Дряново към 01.02.2011 г. е българската етническа група, състояща се от  8078 души, следвана от турската с 495 души и ромската с 261 души. Друга принадлежност са посочили 115 души, а 25 жители не се самоопределят към никаква етническа група. Не са налични данни за 711 жители на общината, които не са посочили етническата си принадлежност при преброяването. Актуална информация маже да видите тук

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново