Община
Община
Туризъм
Новини

Община Дряново подписа договор за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“

Община Дряново подписа договор за реализация на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново". Проектът е на обща стойност 318 140.20 лв. и е финансиран по процедураМИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дейносттите по проекта включват изпълнение на строително-монтажните работи върху улици в Община Дряново, общинска собственост, с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните им качества. Улиците, обект на инвестицията са „Васил Левски“ и „Стефан Лафчиев“. В рамките на дейността ще бъде упражняван независим строителен надзор по време на изпълнението на строително монтажните работи по проекта. Включен е контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация при стриктно следене за качеството както на използваните материали, така и на самата работа.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново