Община
Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - град Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда; чл. 8, ал. 5 от Закон за закрила и развитие на културата и във връзка с чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 537/01.09.2021 г. на Кмета на Община Дряново

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - град Дряново

 

Място на работа - Исторически музей гр.Дряново

Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея. Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование - висше; образователно-квалификационна степен - магистър;

Професионално направление - история и археология, социология,  науки за културата;

Професионален опит - 3 (три) години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

 

II. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей гр. Дряново за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях;

Събеседване.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;

Документ за самоличност (за справка);

Документ за трудов стаж (копие);

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца);

Професионална автобиография;

Документ за завършено образование (копие);

Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца;

Концепция за дейността и развитието на Исторически музей гр.Дряново - за 5-годишен период, като подробно е разработена първата година -  9 (девет) екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:

-  анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

-  тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

-  етапи на реализация на концепцията.

 

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

IV. Място и срок на подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на Община Дряново

в Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Общинска администрация - Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19 на първия етаж , всеки работен ден  от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч., лично от кадидатите или от техни упълномощени представители.

Телефон за справки - 0676/72962 вътр. 115 или 116


 Длъжностна характеристика

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново