Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове и програми

Последваща оценка на Общински план за развитие 2014-2020

 

Последващата оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020 г. е разработена в съответствие със Закона за регионалното развитие и включва оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, както и изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Последващата оценка обхваща систематизирана информация относно постигнатите резултати и въздействието върху социално-икономическото развитие на общината в периода на изпълнение на Общинския план за развитие 2014-­2020 г., промените в различията по отношение на социално-икономическото развитие на Община Дряново, както и за провеждане на политиката за регионално и местно развитие от гледна точка на натрупания опит, актуалните проблеми, потенциала, възможностите и рисковете за периода до 2020 г.


 Последваща оценка на Общински план за развитие 2014-2020

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново