Община
Община
Туризъм
Правилници

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“

ПРОТОКОЛ

№48

гр. Дряново, 29.12.2021 год.

ОТНОСНО: 3. Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ (вх.№0801-63/19.11.2021г)

Вносители: Светослав Минчев, Десислава Симеонова и Стефка Пенкова – общински съветници от МК „БСП за България“.

- Предложения с вх.№0801-63/22.11.2021г и №0801-63/23.11.2021г към проекта на правилник.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №449

На основание чл.21 ал.2, предл. първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дряново

РЕШИ:

I.    Дава съгласие да бъде учреден „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“.

II.   Приема Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“, съгласно приложението към настоящото решение.

III.  Настоящото решение и правилник, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, изр. първо, предл. второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, да се разгласят на населението на общината чрез публикуването им на интернет страницата на Община Дряново, от която дата правилникът влиза в сила.

…………………………………………

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/                                         ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател                                 Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo                        на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО

 

Дата на публикуване на Решение №449/29.12.2021г: 05.01.2022г

 


 Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ (публ.на 05.01.2022г)

 Комисия за дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ за мандат 2019-2023 година

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново