Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Бюджет 2022

ПРОТОКОЛ

№52

гр. Дряново, 31.03.2022 год.

ОТНОСНО: 9. Утвърждаване проекта за бюджет за 2022г на Община Дряново (вх.№0700-49/25.03.2022г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №523

На основание чл.52 ал.1 и чл.21 ал.1 т.6 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 год., (обн. ДВ, бр.18, от 4.3.2022г), Постановление №31 от 17 март 2022 г за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 год. (обн. ДВ, бр.23 от 22 март 2022г), Закона за публичните финанси, Решение №50 на МС от 3 февруари 2022 год. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2022 год. с натурални и стойностни показатели, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Дряново, стратегията за развитие на общината и вътрешни нормативни актове, Общински съвет - Дряново

РЕШИ:

1. Приема бюджета за 2022 год. на Община Дряново, както следва:

1.1. По приходите в размер на  18 070 018 лв /съгласно Приложение №1/, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 160 911 лв, в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 533 161 лв;

- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 12500 лв.

- Временно съхранени средства и средства на разпореждане по §88-00 (-56 375 лв)

- Преходен остатък от 2021г в размер на 1 784 739 лв, в т.ч. в делегирани от държавата дейности – 1 672 873 лева и в местни дейности – 111 866 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 909 107 лв, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 422 100 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 465 043 лв.

 

 

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 2 518 900 в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 969 000 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 294 400 лв.

1.1.2.3.3. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 255500 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери между бюджетни сметки  в размер на /-145950/ лв. за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметките за средства от ЕС в размер на 137023 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности 111866 лв, разпределен съгласно Приложение №2.

2. По разходите в размер на 18 070 018 лв, разпределени по функции, дейности и видове разходни параграфи, съгласно Приложения №№3, 4 и 5  в т.ч.:

2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 11 160 911 лв.

2.2. За държавни дейности дофинансирани с местни приходи 50554 лв.

2.3. За местни дейности в размер на  6 858 553 лв.

3. На основание чл.11 ал.10 и чл.100 ал.3 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и прилагащите системата на делегираните бюджети в сферата на образованието и утвърждава бюджетите им, включително и план на разходите за сметка на собствени приходи, както следва:

Разпоредител

ДД
стандарт
2022

Преходни
остатъци
2021

МД +
ДД финс.

МП

Собствени
приходи

Всичко
бюджет

1. СУ "М. Райкович"

1885718

186132

 

2000

2073850

в т. ч. Здравеопазване

19338

4463

 

 

23801

2. ПГИ "Р. Стоянов"

519260

126749

6187

6500

658696

3. ДГ "Детелина"

878600

17945

90000

 

986545

в т. ч. Здравеопазване

30000

 1945

 

 

31945

4. Исторически музей

199992

41259

 

32700

273951

5. КСУВХ

2619181

216851

100000

3600

2939632

6. Детски ясли

461700

97709

13500

 

572909

7. ОП "Чисто Дряново"

 

 

414980

 

414980

Всичко:

656445 

 

624667

 44800

7920563

4. Утвърждава бюджетите на организациите, предоставящи социални услуги в общността, както следва:

Второстепенни в бюджета на ОбА

 

ДУПУЛ 1551 "Дневен център за лица с увреждания"

586957

ДУПУЛ 1554 "ЗЖ с. Царева ливада"

293816

Всичко ДУПУЛ

880773

ДСП 1548 "Дневен център за стари хора"

79757

ДСП 1554 "ЗЖ Дряново"

150335

ДСП 1554 "ЗЖ Гостилица"

157464

Всичко ДСП

387556

ЦОП

114904

Всичко :

1383233

 

5. Приема инвестиционната програма в размер на 4 113 820 лв по обекти и източници на финансиране, както следва /Приложение №6/:

5.1. Целева субсидия за капиталови разходи: 1 294 400 лв.

5.2. Собствени средства и преходни остатъци от 2021г: 1 741 598 лв.

5.3. Постъпления от продажба на общински нефинансови активи: 162 100 лв.

5.4. Други източници: 915 722 лв.

6. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от ЕС в размер на 123 899 лв, съгл. Приложение №7.

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

7.1.  Членски внос - 15000 лв.

7.2.  Помощи по решение на Общински съвет – 37000 лв, в т.ч.:

7.2.1. еднократни помощи при раждане на дете с обща сума 23000 лв.

7.2.2. помощи за погребения на бездомни и безпризорни граждани - 1000 лв.

7.2.3. за финансиране на лица с репродуктивни проблеми – 3000 лв.

7.3.  Сираци абитуриенти през 2022г общо 1500 лв.

7.4.  Стипендии „М. Райкович” за учебната 2021/2022г – 2700 лв.

7.5.  За финансиране на Общинска програма за закрила на детето - 3000 лв.

7.6.  За финансиране на Общински план за интеграция на ромите - 2000 лв.

7.7.  За финансиране на младежки дейности по програмата за развитие на младежта – 2000 лв.

7.8.  Отпуска финансови средства на Регионален хоспис за подпомагане на терминално настанени болни, живущи на територията на община Дряново, в размер на 26300 лв.

7.9.  Подпомагане с лекарства болни с бъбречни заболявания за провеждане на хемодиализа – 3700 лв.

7.10. Отпуска стипендии за изявени ученици в размер на 9900 лв.

8. Субсидии за:

8.1. Читалища – 346 458 лв,  като възлага и делегира права на кмета на Общината да издаде заповед, с която да назначи и определи състава на комисията, съгласно чл.23 ал.1 от Закона за народните читалища, която да разпредели предвидените средства по бюджета на Общината. Преходният остатък в размер на 9025  лв. се разпределя по бюджета на читалището, което не е усвоило субсидията си за 2021 год.

8.2. За спортни клубове и спортист на годината, както следва:

- ФК „Локомотив 1927”: 44000 лв.

- Лека атлетика: 12000 лв.

- Спортен клуб по ориентиране „Бачо Киро – 94“: 5500 лв.

- Тенис клуб „Кристи”: 6000 лв.

- ФК „Боруна“: 2500 лв.

- СК на хора с увреждания „Успех-Дряново”: 3500 лв.

- За спортист на годината: 2000 лв.

- за традиционни спортни прояви – 4000 лв в т.ч.:

* Шахматен турнир, посветен на Априлската епопея – 1000 лв.

* Турнир по ориентиране за купа „Дряново”  – 1000 лв.

* Шосеен пробег „Колю Фичето” – 2000 лв.

* Великденски турнир по футбол ДЮШ – финансиран със средства от       МКБППМН – 1000 лв.

* Коледен турнир по футбол ДЮШ – финансиран със средства от МКБППМН – 1000 лв.

* Турнир по футбол за девойки – финансиран със средства от МКБППМН – 1000 лв.

8.2.1. Определя видовете разходи, за които може да се изразходва субсидията:

- хонорари по граждански договори и/или възнаграждения по трудови договори за треньорския състав – до 40% от субсидията за спортния клуб;

- транспортни разходи;

- екипировка и спортни пособия;

- съдийски такси и такси за участия;

- разходи за командировка;

- стипендии за изявени спортисти;

- закупуване на медикаменти.

8.2.2. Задължава ръководителите на спортните клубове да изразходват 10 % от предоставената субсидия за изплащане на стипендии на изявени спортисти.

8.2.3. Субсидията се изплаща от Общината след представяне на решение за регистрация на съответния клуб, на части, съобразена със спортния календар на всеки клуб. След получаване на първото финансиране всеки клуб следва да представи финансов отчет в двуседмичен срок от провеждането на състезанието. Непредставянето на същия е основание за спиране на финансирането. Неусвоените средства от спортните клубове се преразпределят в рамките на бюджетната година между останалите клубове, а неусвоените целево се възстановяват по сметката на Общината.

8.3. Клубове на пенсионера – 5000 лв. в т.ч.: Пенсионерски клуб Дряново – 2600 лв, Пенсионерски клуб с. Царева ливада – 1000 лв, Пенсионерски клуб с. Гостилица – 900 лв и за Клуб на инвалида с. Гостилица.

8.4. Клуб на инвалида с. Гостилица – 500 лв.

8.5. Субсидията по т.8.2, т.8.3 и т.8.4. се отпуска от Общината на части като след усвояването на всяка част се представя финансов отчет от всеки клуб с приложени разходооправдателни документи.

9. Приема следните лимити за разходи:

9.1.    Реализираният преходен остатък от предходната година в държавните дейности на основание чл.89 ал.1 от ЗДБРБ за 2021г се разпределя за покриване на разходи в същите дейности, в които са реализирани, включително и за инвестиционни разходи, а в местните дейности се изразходват съгласно решение на Общинския съвет.

9.2.    Социално–битови в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения и заложените по стандарта за делегираните от държавата дейности при достатъчен ресурс, а за местните дейности - при осигурено финансиране от собствени приходи.

9.3.    Разходи за работно и униформено облекло, както следва:

-  за работещите в щата на общинска администрация по 250 лв.

-  оперативни дежурни - по 150 лв.

-  училищно здравеопазване към бюджета на Общинска администрация - 150 лв.

-  персонал от Детски ясли – по 150 лв.

-  второстепенните разпоредители с бюджет /образование, здравеопазване, социални дейности, култура/ и прилагащите системата на делегирани бюджети в рамките на средствата утвърдени с единните разходни стандарти, по предложение от ръководителя на съответното звено, разчетено в проекта за бюджет.

 - за работещите в Домашен социален патронаж по 150 лв.

10. Утвърждава размер за представителни разходи, съгласно чл.34 от ПМС №31/17.03.2022г за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2022г, както следва:

         10.1. На кмета на общината в размер на 5000 лв.

         10.2. На председателя на Общински съвет Дряново – 1000 лв.

         10.3. На директора на СУ „М. Райкович” – 1800 лв.

         10.4. На Директора на Комплекс СУВХ Дряново – 700 лв.

         10.5. На директора на Детска ясла Дряново – 300 лв.

         10.6. На директора на Исторически музей Дряново – 900 лв.

11. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №1 от 16 януари 2017г за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, на педагогическия персонал във функция „Образование” ще се възстановяват част от извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно.

12. Утвърждава възстановяване на извършените разходи за транспорт на служители на общинска администрация, съгласно чл.35 от ПМС №31/17.03.2022г за изпълнението държавния бюджет на РБ за 2022г, както следва:

12.1.  На кметове и кметски наместници при пътуване с лично МПС – 100 % от изразходените за транспорт средства на месец за пътуване от кметството, където е назначен, до общинска администрация и в района, който обслужва съгласно решението на ОбС-Дряново. Признаването на разходите и изплащането става срещу представен пътен лист и фактура за изразходеното гориво. При пътуване с обществен транспорт се представят билети и карти.

12.2.  На персонала, зает в Защитено жилище с. Гостилица - чрез закупуване на карти за транспорт.

13. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.12, т.12.1 и т.12.2.

14. Утвърждава разходи по Културния календар за 2022г в размер на 87430 лв и по Програмата за развитие на туризма в размер на 15000 лв.

15. Определя числеността на персонала и разходите за работни заплати на делегираните от държавата дейности във функции „Общинска администрация”, „Отбрана и сигурност”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” (без читалища), считано от 01.01.2022 год., съгласно Приложение №8.

        За нещатния персонал по ПМС №66/1996г определя индивидуални основни заплати в размер на 650 лв, считано от 01.01.2022г, а от 01.04.2022 год. определя индивидуални основни заплати в размер на 710 лв.

        Задължава кмета на общината да утвърди длъжностни и поименни щатни разписания.

16. Утвърждава числеността на персонала и средства за работна заплата в местните дейности съгласно Приложение №9.

17. Общинският съвет дава право на кмета на общината при реализирани икономии от фонд „Работна заплата” по тримесечия и в края на годината, спазвайки указанията на Наредбата за работната заплата в бюджетните организации и Вътрешните правила за работната заплата, средствата да бъдат предоставени на персонала като допълнително възнаграждение за постигнати резултати и по преценка на ръководството на Общината.

18. На основание чл.8 ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Дряново определя размер на таксата за битови отпадъци за 2022г за Общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет в размер на 5,8 ‰ на база по–високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите.

19. За осигуряване изпълнението на бюджета:

19.1.  Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета през 2022 год. в размер на 35 839 лв, в т.ч. на общинска администрация 35 839 лв.

19.2.  Определя размер на просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2022 год. - 475 433 лв.

20. Определя размер на дълга, както следва:

20.1.  Към края на 2021г Община Дряново има поет краткосрочен общински дълг - кредит от фонд ФЛАГ ЕАД, в размер на 2 550 915 лв, който е със срок за погасяване 25.04.2022г. Община Дряново има разкрита кредитна линия в размер на 200 000 лв от Общинска банка АД, като средствата по нея не са усвоени.

21. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г е 1 431 442 лв и отговаря на ограниченията на чл.94 ал.3 т.1 от ЗПФ.

22. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г е 4 771 473 лв и отговаря на ограниченията на чл.94 ал.3 т.2 от ЗПФ.

23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

23.1.  В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл.125 ал.1 от ЗПФ.

23.2.  В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга дейност без да изменя общия размер на разходите, съгласно чл.125 ал.2 от ЗПФ.

23.3.  Да извършва промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с промените по т.23.

23.4.  Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите субсидии и трансфери от министерства и ведомства, средствата от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителя и средства от Европейския съюз.

24. Възлага на кмета:

24.1.  Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

24.2.  Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му и извършва текущо наблюдение върху изпълнението му.

24.3.  Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или намаляване на бюджетните разходи.

24.4.  Да включва информация по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

24.5.  Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

25. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, вкл. и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

25.1.  За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 год.

25.2.  При предоставянето на временните безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

25.3.  При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ.

25.4.  Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по Решение на Общински съвет.

26. Упълномощава кмета:

26.1.  Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

26.2.  Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

27. Възлага на кмета на общината:

27.1.  Да разработи бюджета на общината по пълната Единна бюджетна класификация.

27.2.  Разходването на бюджетните средства, без целевите средства, се осъществява при спазването на следните приоритети:

27.2.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

27.2.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за покриване на просрочени задължения от минали години за разходи, свързани с дейности за които се събират такси; неотложни сезонни разходи – гориво, ел. енергия, вода, неотложни текущи ремонти и други.

28. Задължава кмета на общината да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, при неспазване приоритетите по т.27.2 и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

 

29. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет:

29.1.  Да актуализират разработените системи за финансово управление и контрол в срок до 30.04.2022г съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.

29.2.  Да изготвят отчет за всички целево получени средства от министерства и ведомства в сроковете дадени от първостепенния разпоредител.

29.3.  Да предприемат действия по опазване на сградите и ежегодно да разчитат средства за тяхната поддръжка и да застраховат имуществото. При нанесени щети, същите да бъдат отстранявани със средства от делегирания им бюджет.

…………………………………………

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/                                          ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател                                  Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo                        на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО

 


 Бюджет 2022 (Дата на качване: 11.04.2022)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново