Община
Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10а, от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1  от Закона за държавния служител,  чл. 13 ал. 1, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 201/19.04.2022 г. на кмета на Община Дряново

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТАЮРИСКОНСУЛТ“  В ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА И ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА“ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

       1. Основна цел на длъжността: Осъществяване на процесуално представителство на общината, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общинската администрация. Изготвяне на становища по проекти на нормативни  актове, за изменение на други нормативни актове, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, предлагане на решение по различни казуси.

   2. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Юрисконсулт към дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“ в Общинска администрация - Дряново

       2.1 По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. (изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.):

ü  Висше образование, минимална образователна степен: Магистър, специалност- Право, придобита юридическа правоспособност;

ü  Професионален опит: не се изисква;

ü  Длъжностно ниво: 11;

ü  Експертно ниво: 7;

ü  Ранг: V младши;

ü  Вид правоотношение: служебно.

     2.2. По Закона за държавния служител:

             2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

ü  Е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

ü   Е навършило пълнолетие;

ü  Не е поставено под запрещение;

ü  Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

ü  Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

ü  Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

                   2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

ü  Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ü  Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

ü  Е народен представител;

ü  Е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

ü  Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

ü  Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

ü  Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.

        Други:

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

2.4. Необходими компетентности на кандидатите, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението  на служителите в държавната администрация и Приложение 1а към чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност,  фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността –  710.00 лв. (Седемстотин и десет лв.). Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1. 

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: 

5.1. Решаване на писмен тест.

5.2. Интервю.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс  - по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в Център за административно обслужване /ЦАО/ в сградата на Общинска администрация - Дряново, на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

Към заявлението се прилагат:

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за административно обслужване  в сградата на Общинска администрация -  Дряново.

6.3. Kопия от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, която се изисква за заемане на длъжността; допълнителни квалификации и правоспособност - ако кандидатът разполага с такива; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

              6.4 Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

6.5.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

6.6. Автобиография.

6.7. Мотивационно писмо.

6.8. Други - по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника да се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Заявлението и приложенията към него може да се подават по електронен път на следната електронна поща - dryanovo@dryanovo.bg, като в този случай заявлението по т. 6.1. и декларацията по т. 6.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В случаите, когато документите са подадени по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите се подават в Център за административно обслужване /ЦАО/, в сградата на ОбА - Дряново, находяща се на адрес гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, в срок до 17,00 часа на 10-я ден от датата на публикуване на обявлението за конкурса по чл. 10а от Закона за държавния служител. 10-дневният срок започва да тече от датата на публикуването на обявлението за конкурса. ЦАО се намира на първия етаж и работи всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. или по електронен път на следната електронна поща: dryanovo@dryanovo.bg.

Телефон за справки - 0676/72962 вътр. 115 или 116

Лице за контакти Полина Александрова Александрова – Старши експерт човешки ресурси  в дирекция „АПИОВО“.

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса – Интернет страницата на Община Дряново в раздела „Акценти“.

9. Място, където кандидатите могат да се запознаят и да получат длъжностната характеристика и други необходими за конкурсната процедура документи - Центъра за административно обслужване  в сградата на ОбА -  Дряново,  всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.

10. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители нареждам обявлението за конкурса да се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа - Jobs.bg и на интернет страницата на Община Дряново - www.dryanovo.bg, раздел „Акценти“.

Заповедта да се връчи на Полина Александрова Александрова - старши експерт човешки ресурси в дирекция АПИОВО за подготовка на конкурсната процедура и на Цветан Йорданов Йорданов - секретар на Общината за контрол.

 

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Орган по назначаване

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново