Община
Община
Туризъм
Акценти

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит" в Общинска администрация - Дряново

ЗАПОВЕД

№ 206

          гр. Дряново, 26.04.2022 г.      

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано, от 26.04.2022г. прекратявам обявения  със Заповед № 149 от 23.03.2022г. конкурс за длъжността  „Ръководител на звено за вътрешен одит в общинска администрация Дряново.

Конкурсната процедура се прекратява, поради липса на постъпили заявления за участие.

Настоящата заповед да се публикува на обявеното общодостъпно място, което е определено в заповедта за откриване на конкурса.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново