Община
Община
Туризъм
Акценти

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Общинска администрация - Дряново

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА И ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА” В ОБЩИНА ДРЯНОВО, обявен със Заповед № 201/19.04.2022 г. на кмета на Община Дряново

 

Въз основа на решение по чл. 20, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 226/05.05.2022 г. на кмета на Община Дряново, след преценка на подадените документи, се изготви настоящият списък на ДОПУСНАТИТЕ в конкурса кандидати, както следва:

Емил Обрешков - подал документи за участие с вх. № 22.00-582/20.04.2022 г. по описа на Община Дряново

Павлин Гаджалов – подал документи за участие с вх. № 22.00-596/21.04.2022 г. по описа на Община Дряново

Гергана Цветанова – подала документи за участие с вх. № 22.00-644/29.04.2022 г. по описа на Община Дряново

НЕДОПУСНАТИ кандидати - НЯМА.

            Дата на провеждане на конкурса:

17.05.2022 г. от 09:00 ч. до 09:15 ч. - обявяване от конкурсната комисия на кандидатите на системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто.

17.05.2022 г. от 09:15 ч. до 10:25 ч. - решаване на тест.

17.05.2022 г. Провеждане на интервю с кандидатите издържали успешно теста- от 11:00 ч., на интервал през двадесет минути, до приключване на интервюто с последния кандидат. Интервюто се провежда с кандидатите по реда на подаване на документите за участие в конкурса.   

Място на провеждане на конкурса:

Решаването на теста и провеждането на интервю ще се проведат в Заседателната зала в сградата на общинска администрация - Дряново на адрес: гр. Дряново, ул. "Бачо Киро" № 19.    

Комисията пристъпи към приемане на система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто.

Комисията взе единодушно следните решения:

Конкурсната комисия определя коефициента, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто, както следва:

* Коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста- х 3/три/;

* Коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата, получен при провеждане на интервюто- х 4/четири/.

С горепосочените коефициенти се умножава резултатът само на кандидатите, който са постигнали минималния резултат, при който същите се считат за успешно издържали теста и интервюто. 

Конкурсната комисия изготви три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Всеки вариант на теста има 30 /тридесет/ въпроса. Кандидатите посочват верния отговор като го ограждат. Верният отговор на един въпрос носи 1/една/ точка, а грешният отговор- 0/нула/ точки. Максималният брой точки, при тридесет верни отговора на всички въпроси, е 30/тридесет/ точки. Комисията определя минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, на 18/осемнадесет/ верни отговора или събрани 18/осемнадесет/ точки от решаването на теста. Кандидати получили по-нисък резултат се считат за неуспешно издържали теста и не се допускат до участие в провеждане на интервю.

Оценката на всеки кандидат при решаването на теста се извършва по 5-степенна скала, както следва:

*При получен резултат 18-19 точки, кандидатът получава оценка 1.

*При получен резултат 20-22 точки, кандидатът получава оценка 2.

*При получен резултат 23-25 точки, кандидатът получава оценка 3.

*При получен резултат 26-28 точки, кандидатът получава оценка 4.

*При получен резултат 29-30 точки, кандидатът получава оценка 5.

С кандидатите, които успешно са издържали теста се провежда интервю. Оценката на всеки кандидат при провеждането на интервюто се извършва по 5-степенна скала.  Комисията определя минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, получена оценка „4“.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста, и от интервюто, умножени с определените от комисията коефициенти.

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на решението на комисията по чл. 20, ал. 3 от същата, се изготви настоящия списък на допуснатите кандидати, който се подписа от председателя на комисията. На основание чл. 21, ал. 4 от горепосочената Наредба на седмия ден от крайната дата за подаване на документите - 05.05.2022 г., списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати да се публикува на електронната страница на община Дряново.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/

/Васил Найденов/

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново