Община
Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурса за заемане на длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Общинска администрация - Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                                                                                                                                           ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 02/17.05.2022 г.

От дейността на конкурсна комисия, назначена със заповед № 226/05.05.2022 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Юрисконсулт в дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново.

        На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 226/05.05.2022 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Юрисконсулт в дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново извърши следното класиране:

 

      Първо място: Емил Обрешков, подал документи за участие с вх. № 22.00-582/20.04.2022 г. по описа на Община Дряново и получил окончателен резултат 33,00 точки..

Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

ЕМИЛ ОБРЕШКОВ

5.00

3

4.50

4

 

33.00

 

 

Второ място: Павлин Гаджалов, подал документи за участие с вх.№ 22.00-596/21.04.2022 г. по описа на община Дряново и получил окончателен резултат 27.44 точки.

     Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е :

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

ПАВЛИН ГАДЖАЛОВ

3.00

3

4.61

4

 

27.44

 

Кандидатът Гергана Цветанова, подала документи за участие с вх. № 22.00-644/29.04.2022 г., по описа на община Дряново, не се яви на конкурса на етап провеждане на тест, с оглед на което същата не е класирана.

…………………………………………….

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател:………/П/………………

                     /Васил Найденов/

Членове:  

  1. ................../П/.........................

           /адв. Галин Ненов/

 

  1. ................../П/..........................

  /Полина Александрова/

Дата: 17.05.2022 г.

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново