Община
Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността старши специалист Устройство на територията, кадастър и регулация в Дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост” в Общинска администрация - Дряново

 

ОБЯВА

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и заповед на кмета на Община Дряново

ОБЯВЯВАМ:

конкурс за длъжността СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ

В ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

за 1 работно място

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
                  - Образование – минимум средно или средно специално техническо образование;

          - Професионален опит – 1 година.

          - Предпочитани специалности – архитектура, геодезия или друга техническа специалност.

          - вид правоотношение – трудово.

1.2 Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност – работа с продуктите на MS Office.

- Умение за работа в екип.

- Организационна и комуникативна компетентност.

- Компетентност, свързана с познаване и ползване на АКСТЪР КАДАСТЪР.

2. Място на работа: дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост“ на ОбА – Дряново.

3. Характер на работата: експертна длъжност със спомагателни функции.

          - Трудов договор за неопределено време.

Да осъществява дейности по прилагане на ЗКИР, ЗУТ и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на общината.

Да извършва административно - технически услуги, предоставя информация и извършва справки по кадастрални планове, плановете за регулация, плановете за улична регулация, специализирана карта, планове на новобразувани имоти, необходими за извършване на сделки, проектиране и други.

Всички задължения на служителя са подробно описани в длъжностната характеристика, която се предоставя на кандидатите.

4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 710.00 лв. /Седемстотин и десет лв./ Максимален размер на основната заплата, определена за длъжността /при степен 2/ – 1400.00 лв. /Хиляда и четиристотин лв./

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1. 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) – заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни – по преценка на кандидата.

         6. Краен срок и място за подаване на документите:

            гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Центъра за административно обслужване

Телефон за справки – 0676 – 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите – 21.07.2022 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на Община Дряново в раздел „Акценти“ и на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване  в сградата на Община Дряново.

8. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, (същата е публикувана и на официалната интернет страница на Община Дряново в раздел: „Акценти“) вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими за конкурсната процедура документи – стая 211 и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Дряново.

       - от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи за участие.

           9. Начин на провеждане на конкурса.

            8.1. Провеждането на конкурса се реализира в два етапа:
Първи: Класиране на кандидатите по представените документи.
Втори: Интервю /събеседване/. 

8.2. Разглеждането на представените от кандидатите документи  се провежда  в сградата на Община Дряново от конкурсна комисия, назначена от кмета:  

- Комисията съобщава писмено или по е-мейл на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.         

- Комисията съобщава писмено  или по е-мейл  на допуснатите  до втори етап кандидати датата и мястото на провеждане на интервюто.
           8.3. Интервюто с кандидатите се провежда в сградата  на Община Дряново.

           8.4. Резултатите от двата етапа на конкурса и съобщенията за кандидатите ще се публикуват на Таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Дряново и на електронната страница на Общината.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ  

Кмет на Община Дряново


 Длъжностна характеристика

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново