Община
Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 9, ал. 8  от Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново и заповед на кмета на Община Дряново

ОБЯВЯВАМ:

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР

НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

 

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Образование – Висше: магистър. Специалност „Социални дейности”,  „Психология”, „Управление на социалните дейности“ или друга в областта на социалните дейности.

- Професионален опит – не се изисква

- Компютърна грамотност.

- Да не е осъждан.

2. Място на работа: Комплекс за социални услуги за възрастни хора – гр. Дряново

3. Характер на работата: Ръководител на Институция за социални услуги.                                                                                                                    4. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация – заверени ксерокопия.

Документ за придобита компютърна грамотност- в случай, че кандидатът не притежава такъв документ, но е компютърно грамотен, той посочва изрично това обстоятелство в своята автобиография. 

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др.

Свидетелство за съдимост

            Концепция за развитие на дейността на Комплекс за социални услуги за възрастни хора – град Дряново за период от 3 години.  

          5. Краен срок и място за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват трите имена на кандидата, неговия адрес, телефонен номер за връзка, електронна поща и наименованието на конкурса, за който се кандидатства, която се представя в ЦАО /Център за административно обслужване/ намиращ се на първи етаж в сградата на Общинска администрация- Дряново на адрес: гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19 или се изпраща по пощата или чрез куриер. 

Телефон за справки – 0676 – 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите – 08.08.2022 г. до 17.00 часа

Всички представени от кандидатите документи, които не са в оригинал, следва да бъдат заверени от него: "вярно с оригинала", с посочване на трите имена и положен подпис.

гр. Дряново, обл. Габрово, п. к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Център за административно обслужване /ЦАО/.

Телефон за справки – 0676 – 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите – 08.08.2022 г.  до 17.00 часа

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса – интернет страницата на Община Дряново – www.dryanovo.bg, раздел „Акценти“.

7. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими за конкурсната процедура документи – Център за административно обслужване /ЦАО/ в сградата на Община Дряново - от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се публикува на интернет страницата на Община Дряново, заедно с обявата за откриване на конкурса, с което се счита, че работодателят е представил същата предварително на кандидатите за да се запознаят с нея. 

           8. Начин на провеждане на конкурса.

            8.1. Провеждането на конкурса се реализира в два етапа:

Първи етап: Допускане на кандидатите до участие в конкурса по представените от тях документи.

Втори етап: Защита на представените от кандидатите концепции  за  развитие  на  Комплекс за социални услуги за възрастни хора    град Дряново и провеждане на интервю с тях.

           8.2. Разглеждането на представените от кандидатите документи, защитата на концепциите и интервютата, се провеждат в сградата на Община Дряново от конкурсна комисия, назначена от кмета на Общината:  

– Комисията, чрез своя председател, съобщава писмено или чрез изпращане на съобщение по електронната поща, на недопуснатите до втори етап кандидати съображенията за отказа.  

– Комисията, чрез своя председател, съобщава писмено или чрез изпращане на съобщение по електронната поща, на допуснатите до втори етап кандидати датата, часът на започване и мястото за провеждане на защитата на концепцията и интервюто. 

Освен съобщаването на кандидатите, по начина описан по-горе, комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се публикуват на интернет страницата на Общината. На последната се публикуват и датата, часът на започване и мястото за провеждане на защитата на концепцията и интервюто.

8.3. Преди започване на втория етап на конкурса комисията определя система за определяне на резултатите, която съобщава на всички допуснати кандидати, преди да пристъпи към провеждане на защита на концепция и интервю.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на Община Дряново

 

 

 


 Заявление

 Длъжностна характеристика

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново