Община
Община
Туризъм
Акценти

Информация относно количествата добита дървесина от от общински поземлен фонд

Във връзка с изнесени неверни спекулативни данни за извършена незаконна сеч в земеделски земи на територията на община Дряново, предоставяме публично следната информация:


I. Количествата добита дървесина и прихода от продажбата й, на основание разрешителни за сеч от общински поземлен фонд, издадени на база сключени договори, след търгове с явно наддаване проведени съгласно Решение на Общински съвет – Дряново.
Продажбата на дървесината се извършва на цени, приети с Решение № 155, по Протокол № 16 от 29.06.2020 г. и изменени с Решение № 570, по Протокол № 58 от 30.05.2022 г. на Общински съвет Дряново.


II. Издадени разрешителни за отсичане на над 5 броя дървета в земеделски имоти - частна собственост. 


Постъпилите приходи приоритетно се изразходват за ремонт и подръжка на общински инфраструктурни обекти и съоръжения.

 


 СПРАВКА ЗА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЗА ОТСИЧАНЕ НА ТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СЕЧ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 БР. ДЪРВЕТА

 ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново